Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Plezier beleven aan sport volgen in media en wedstrijdbezoek'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Maatschappelijke waarde van topsport van het Sportakkoord II.

Bron: Aanvullende module Bewegen en Ongevallen van de Leefstijlmonitor (LSM-A Bewegen en Ongevallen) ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2026

Cijfers van de indicator

Landelijke trend

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Plezier beleven aan sport is stabiel

In 2023 waardeerden Nederlanders van 4 jaar en ouder sportplezier verschillend voor het volgen van sport in de media en het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen. Sport volgen in de media kreeg een 6.1, het bezoeken van sportwedstrijden en /of sportevenementen werd gemiddeld beoordeeld met een 5.6. Over de jaren waarin de indicator is gemeten, zijn de rapportcijfers redelijk stabiel. Enkel voor het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen lijkt er in 2023 een kleine stijging te zijn.

* In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde.

Cijfers per doelgroep

Geslacht

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Mannen beleven meer plezier aan sport dan vrouwen

In 2023 gaven mannen een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 voor plezier bij sporten volgen via de media en 6,3 voor plezier bij het bezoeken van wedstrijden/evenementen. Voor vrouwen ligt dit rapportcijfer een stuk lager: 5,4 voor sporten volgen via de media en 5,0 voor bezoeken van wedstrijden/evenementen.

Leeftijd

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Waardering sportplezier varieert

Het gemiddelde rapportcijfer dat verschillende leeftijdsgroepen geven aan het beleven van plezier aan sport varieert. Voor plezier beleven aan sporten volgen via media zijn de verschillen klein, variërend tussen een score van 5,9 en 6,5. Wat betreft plezier beleven tijdens het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen zijn de verschillen groter: ouderen geven dit een lagere waardering (4,9) dan de jongere groepen (6,6-6,8).

Opleiding

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Verschillen tussen opleidingsniveaus

In 2023 waardeerden Nederlanders met verschillende opleidingsniveaus sportplezier voor sporten volgen in de media hoger dan het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen. Daarnaast is te zien dat mensen met een basisonderwijs- of een vmbo-diploma sport volgen in de media hoger waarderen dan hbo’ers en universitair geschoolden, terwijl zij plezier aan het bezoeken van sportwedstrijden en/of evenementen juist lager waarderen dan de andere opleidingsniveaus.

Migratieachtergrond

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Wisselend beeld op basis van migratieachtergrond

In 2023 zijn enige verschillen te zien in de waardering van sportplezier tussen mensen geboren in Nederland (met of zonder Nederlandse ouder(s)) en mensen geboren daarbuiten. Zowel plezier beleven aan sport volgen in de media als het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen wordt het hoogst gewaardeerd door mensen geboren in Nederland wiens ouder(s) geboren zijn buiten Europa. Mensen geboren in Europa (exclusief Nederland) geven voor beide vormen van sport volgen de laagste waardering.

Lichamelijke beperking

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Minder plezier bij bezoek voor mensen met lichamelijke beperking

In 2023 is te zien dat mensen zonder lichamelijke beperking het plezier beleven aan het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen een stuk hoger waarderen (5,7) dan mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking (4,6). Het verschil in de waardering voor plezier beleven aan het volgen van sporten via de media is gering (6,1 voor mensen zonder en 5,8 voor mensen met een lichamelijke beperking).

Zitgedrag

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in plezier op basis van zitgedrag

In 2023 is te zien dat mensen die per dag meer dan 9,1 uur zitten, meer het plezier beleven aan zowel het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen als het volgen van sport in de media dan mensen die minder dan 9,1 uur per dag zitten. Wel zijn de verschillen klein.

Wekelijks sporten

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Meer plezier bij volgen en bezoeken sport bij mensen die wekelijks sporten

In 2023 is te zien dat mensen die wekelijks sporten het plezier dat zij beleven aan het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen een aanzienlijk hoger scoren (6,3) dan mensen die niet wekelijks sporten (4,6). Het verschil in de waardering voor plezier bij het volgen van sporten via de media is minder groot, maar ook hier geven wekelijkse sporters een hoger rapportcijfer (6,4 versus 5,6).

Beweegrichtlijnen

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan sport, 2023 over en ga naar de datatabel

Meer plezier bij bezoek voor mensen die aan beweegrichtlijn voldoen

In 2023 is te zien dat mensen die voldoen aan de Beweegrichtlijn een hoger rapportcijfer geven aan het plezier dat zij ervaren door het bezoeken van sportwedstrijden en/of sportevenementen (6,1) dan mensen die hier niet aan voldoen (5,2). Het verschil in de waardering voor plezier bij volgen van sporten via de media is kleiner: gemiddeld een waardering van 6,3 voor mensen die wel voldoen en een 5,9 voor mensen die niet voldoen aan de Beweegrichtlijn.

* In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Maatschappelijke waarde van topsport van het sportakkoord gaat over het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. Hierbij is aandacht voor maatschappelijk verantwoord presteren, waardevolle topsportprestaties, het gebruiken van topsport voor maatschappelijke doelen en het vergroten van de zichtbaarheid en het bereik van topsport. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.