Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Aandacht bij sportaanbieders voor mensen die belemmeringen ervaren om te (gaan) sporten en bewegen'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut)

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2026

Cijfers van de indicator

Aandacht bij activiteiten

Sla de grafiek Aandeel van de sportverenigingen die activiteiten heeft voor mensen die belemmeringen ervaren om te (gaan) sporten over en ga naar de datatabel

Meer activiteiten georganiseerd voor kwetsbare groepen

In februari/maart 2023 voerde één op de vier verenigingen (25%) activiteiten uit voor kwetsbare doelgroepen of was van plan om dit op kort termijn te gaan doen. Tot de kwetsbare doelgroepen behoren bijvoorbeeld mensen met een beperking, lage inkomensgroepen en personen met een (niet-westerse) migratie achtergrond. Dit percentage is vergelijkbaar met de eerdere meetjaren (voorjaar 2016, winter 2018/2019, februari/maart 2021).

Aandacht in beleid

Sla de grafiek Mate waarin sportverenigingen specifieke doelgroepen graag (beter) willen bereiken over en ga naar de datatabel

Veel aandacht voor jeugd

In 2020 gaf de meerderheid van de sportverenigingen (84%) aan graag minstens één specifieke doelgroep (beter) te willen bereiken (cijfer niet in figuur). Het vaakst noemen zij jeugd in de middelbare schoolleeftijd (46%) of van basisschoolleeftijd (38%). 16% van de verenigingen zegt geen specifieke doelgroep (beter) te willen bereiken.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.