Deze indicator geeft de mate weer waarin een vereniging ‘open’ is in de zin van cultuur, ondernemerszin, vraaggerichtheid en samenwerking

Deze indicator wordt gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent open sportaanbieders te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/vitale-aanbieders

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers over open sportaanbieders worden gebaseerd op de metingen binnen het Verenigingspanel die door het Mulier Instituut wordt uitgevoerd. Het Verenigingspanel is een onderzoekspanel van het Mulier Instituut dat een representatieve afspiegeling vormt van de georganiseerde breedtesport in Nederland.

De indicator Open Sportaanbieders is gebaseerd op de index ‘Open club’.  Binnen deze index worden vier dimensies onderscheiden: open cultuur (breed gedragen overtuiging dat interactie en verbinding met (partijen uit) de omgeving bijdraagt aan de club), ondernemerszin (gericht op initiëren en signaleren van nieuwe initiatieven om de club te versterken), vraaggerichtheid (actief op zoek naar vragen, behoeften van leden, betrokkenen en omgeving) en samenwerking (zoeken naar samenwerking en verbinding met derden). Elke dimensie bestaat uit een aantal vragen van de Verenigingsmonitor waarop verenigingen scoren. De score op een dimensie wordt bepaald door het percentage punten dat is behaald binnen een dimensie. Op basis van de totaalscore op deze vier dimensies wordt een vereniging ingedeeld naar de mate van openheid. Een vereniging is niet of nauwelijks open wanneer een vereniging minder dan 40 procent van de punten in een criterium heeft gehaald. Een score ‘enigszins open’ staat voor 40 tot en met 59 procent van het totaal aantal punten, een score ‘grotendeels open’ voor 60 tot en met 79 procent, en een score ‘vergaand open’ voor 80 procent of meer van de punten. Een vereniging wordt als 'Open sportaanbieder" gedefinieerd  bij een score 'grotendeels open' of 'vergaand open'.

Overige informatie in databron

Het verenigingspanel bevat meer informatie over:

  • Organisatiekracht
  • Maatschappelijke oriëntatie
  • Vitaliteit
  • Veilig sportklimaat

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl