Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

In Twente krijgt ieder kind (0-12 jaar) ondersteuning op maat bij zijn/haar motorische ontwikkeling. In dit kader wordt screeningsinformatie breed gedeeld tussen professionals en ouders om vroegtijdig de juiste interventies te kunnen inzetten. Er wordt op brede schaal samengewerkt om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat het aantal uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs gelijk zal blijven of licht zal stijgen.

Wenselijke toekomst

Kinderen op de basisschool in Twente ontvangen optimale ondersteuning voor hun motorische ontwikkeling.

 

Indicatoren voor succes

Het thema vaardig in bewegen bevat de volgende indicatoren: uren bewegingsonderwijs en inzet vakleerkrachten.

Onderwijstijd bewegingsonderwijs op basisscholen

Op 40 % van de basisscholen in Nederland worden in de groepen 1 en 2 drie tot vijf lessen bewegingsonderwijs per week gegeven. De gemiddelde ingeroosterde lestijd per week was 113 minuten. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat 20% van de scholen één les en driekwart van de scholen twee lessen aanbiedt. Gemiddeld gaat het dan om 89 minuten. Vergeleken met schooljaar 2012/2013 is de hoeveelheid bewegingsonderwijs per week afgenomen voor groep 1-2 en nagenoeg gelijk gebleven voor groep 3 t/m 8.

Bron:  Monitor School en Sport PO primair onderwijs (primair onderwijs) 2013 en 2016/2017, Mulier Instituut
Methode: Zie webpagina kernindicator 'Bewegingsonderwijs'

Inzet vakleerkrachten

Sla de grafiek Overzicht inzet leraren voor bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 naar regio over en ga naar de datatabel

In de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (plus randgemeenten) worden op alle scholen vakleerkrachten ingezet, waarvan bij 92 procent alleen vakleerkrachten het bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 verzorgen. In Twente (zie balk voor Nielsen III en IV) ligt het percentage scholen waarop een vakleerkracht wordt ingezet beduidend lager.

Bron:  Monitor School en Sport  PO primair onderwijs (primair onderwijs) primair onderwijs   2016/2017, Mulier Instituut
Methode: Meer informatie over de monitor School en Sport PO (primair onderwijs) is hier te vinden.