Icoon bewegingsonderwijs

Het aantal minuten bewegingsonderwijs per schoolweek


De kernindicator bewegingsonderwijs is bepaald voor het primair onderwijs ( PO primair onderwijs (primair onderwijs )) en het voortgezet onderwijs ( VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs )). Daarnaast zijn ook cijfers over bewegingsonderwijs bekend voor het speciaal onderwijs (SO) en het praktijk onderwijs (PRO).

Bron: Monitor bewegingsonderwijs, door het Mulier Instituut
Meetjaar: schooljaar 2020/2021 (PO), schooljaar 2017/2018 (VO), schooljaar 2018/2019 (SO en PRO), 2020 (MBO)
Nieuwe cijfers: 2025 (PO), 2022 (VO), 2023 (SO en PRO), 2024 (MBO)

Overzicht

Het bewegingsonderwijs in primair- en voortgezet onderwijs zijn twee van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel bewegingsonderwijs krijgen kinderen en jongeren? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd van het primair-, voortgezet-, speciaal- en praktijkonderwijs. Er wordt een internationale vergelijking gemaakt. Daarnaast wordt er een korte toelichting op het huidige beleid gegeven.

Heden, verleden en toekomst

Omvang lestijd voor bewegingsonderwijs varieert

De gemiddelde ingeroosterde lestijd voor zowel basis als voortgezet onderwijs is ongeveer 2 lesuren per week. Maar er is variatie tussen basisschool groepen en type voortgezet ondewijs.

In het schooljaar 2020/2021 was de gemiddelde ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs 119 minuten per week voor groep 1 en 2 en 91 minuten voor groep 3 t/m 8 van de basisschool.

In 2017/2018 hadden leerlingen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs gemiddeld 146 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding. Na het eerste leerjaar, neemt dit sterk af.

In de Sport Toekomstverkenning wordt geconcludeerd dat het aantal uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs gelijk zal blijven of licht stijgen en in het voorgezet onderwijs gelijk zal blijven.

BronMonitor bewegingsonderwijs 2013-2021, Mulier Instituut
PO primair onderwijs (primair onderwijs ): Reijgersberg et al., 2013, Slot-Heijs et al., 2017, Slot-Heijs et al., 2021
VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs ): Reijgersberg et al., 2014, Slot-Heijs et al., 2018
SVBO en PRO: Lucassen et al., 2016 , Slot-Heijs & Lucassen., 2019
MBO:
 DSP, 2008- 2016, Slot-Heijs et al., 2021
Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek

Methode: Aan sectieleiders lichamelijke opvoedingen en schoolleiders is een enquête voorgelegd over het bewegingsonderwijs op hun school. In de enquête is er gevraagd naar het aantal lessen bewegingsonderwijs  en de duur van lessen die gegeven wordt op hun school. Ook is er onder andere gevraagd naar de leerdoelen voor het bewegingsonderwijs en de les accommodatie. De enquête voor het VO is hieronder te downloaden, deze is vergelijkbaar met de enquêtes gesteld aan het PO, SBO en PRO. De ondervraagde sectie- en schoolleiders kunnen gezien worden als een representatief voor Nederland.

Bewegingsonderwijs voor Primair Onderwijs

Vormen van Basisonderwijs in Nederland:

 • Naast scholen voor regulier basisonderwijs zijn er in Nederland scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao) en voor speciaal onderwijs (so)
 • Speciaal basisonderwijs is voor kinderen met een (betrekkelijk) laag intelligentieniveau of een leerachterstand
 • Speciaal onderwijs is voor kinderen met een handicap en/of zwaardere problematiek en is onderverdeeld in vier clusters

Trend

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor beweginsonderwijs PO over en ga naar de datatabel

Geen verandering in lestijd bewegingsonderwijs PO primair onderwijs (primair onderwijs )

In het schooljaar 2020/2021 was de gemiddelde ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs 119 minuten per week voor groep 1 en 2 en 91 minuten voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. Er zijn geen verschillen met eerdere schooljaren. Eén op de drie scholen bieden groep 1 en 2 drie tot vijf lessen bewegingsonderwijs aan. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen op drie kwart van de scholen twee lessen bewegingsonderwijs per week, vrijwel alle andere scholen geven één les per week. 

Bron: Reijgersberg et al., 2013, Slot-Heijs et al., 2017, Slot-Heijs et al., 2021

Speciaal (basis)onderwijs

Sla de grafiek Gemiddeld aantal minuten bewegingsonderwijs per schoolweek over en ga naar de datatabel

Omvang lestijd bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs gestegen

In het schooljaar 2018/2019 kregen leerlingen in groep 1 en 2 en groep 3 t/m 8 van het speciaal onderwijs meer bewegingsonderwijs dan in het schooljaar 2015/2016. Groep 3 t/m 8 van het speciaal basisonderwijs  kregen ook meer lestijd in het schooljaar 2018/2019 dan in eerdere jaren. Voor groep 1 en 2 in het speciaal basisonderwijs is de hoeveelheid lestijd gelijk gebleven. De groepen 3 t/m 8 van beide vormen van speciaal onderwijs kregen meer lestijd bewegingsonderwijs dan in het reguliere onderwijs.

Bron: Lucassen et al., 2016 , Slot-Heijs & Lucassen., 2019

Bewegingsonderwijs voor Voortgezet Onderwijs

Vormen van Voortgezet Onderwijs in Nederland:

 • Het reguliere voortgezet onderwijs is te verdelen in vier types; 
  • Basisberoepsgerichte leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo bbl/kl);
  • Gemende leerweg/theoretische leerweg (vmbo gl/tl);
  • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).
 • Daarnaast zijn er scholen voor Praktijkonderwijs (pro) voor jongeren met een (betrekkelijk) laag intelligentieniveau of een leerachterstand die naar verwachting niet over de capaciteiten beschikken om een vmbo-diploma te behalen. Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren met een handicap of zwaardere problematiek en is onderverdeeld in vier clusters.

Trend

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs VO over en ga naar de datatabel

Geen verandering in lestijd bewegingsonderwijs VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs )

Er zijn geen verschillen te zien tussen de omvang van lestijd in het schooljaar 2016/2017 en 2012/2013. In het eerste leerjaar wordt in vergelijking met andere jaren de meeste lestijd aan bewegingsonderwijs gegeven, dit daalt met het leerjaar.

 

 

Bron: Reijgersberg et al., 2014, Slot-Heijs et al., 2018

Vmbo bbl/kbl

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs Vmbo bbl/kbl over en ga naar de datatabel

Lesomvang is gelijk gebleven

In 2017/2018 hadden leerlingen in het eerste leerjaar van het vmbo bbl/kbl gemiddeld 155 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding, doorgaans drie lesuren van 50 minuten per week. Na het eerste leerjaar, neemt dit sterk af tot 139 minuten in het tweede leerjaar, 109 minuten in het derde leerjaar en 95 minuten in het laatste jaar. Er zijn geen verschillen te zien tussen schooljaar 2017/2018 en  schooljaar 2013/2017.

 

Vmbo gl/tl

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs Vmbo gl/tl over en ga naar de datatabel

Lesomvang is gelijk gebleven

In 2017/2018 hadden leerlingen in het eerste leerjaar van het vmbo gl/tl gemiddeld 149 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding, doorgaans drie lesuren van 50 minuten per week. Na het eerste leerjaar, neemt dit sterk af tot 128 minuten in het tweede leerjaar, 108 minuten in het derde leerjaar en 93 minuten in het laatste jaar. Er zijn geen verschillen te zien tussen schooljaar 2017/2018 en  schooljaar 2013/2014.

 

Havo

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs Havo over en ga naar de datatabel

Lesomvang afgenomen in eerste leerjaar

In 2017/2018 hadden leerlingen in het eerste leerjaar van de havo gemiddeld 140 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding, dit is minder dan in het schooljaar 2013/2014. Na het eerste leerjaar, neemt de lesomvang sterk af tot 119 minuten in het tweede leerjaar, 106 minuten in het derde leerjaar, 99 minuten in het vierde leerjaar en 64 minuten in het laatste jaar. Behalve in het eerste jaar zijn er geen verschillen te zien tussen schooljaar 2017/2018 en  schooljaar 2013/2014.

Vwo

Sla de grafiek Ingeroosterde lestijd voor bewegingsonderwijs Vwo over en ga naar de datatabel

Lesomvang afgenomen in eerste leerjaar

In 2017/2018 hadden leerlingen in het eerste leerjaar van de vwo gemiddeld 138 minuten lestijd voor lichamelijke opvoeding, dit is minder dan in het schooljaar 2013/2014. Na het eerste leerjaar, neemt de lesomvang sterk af tot 116 minuten in het tweede leerjaar, 103 minuten in het derde leerjaar, 98 minuten in het vierde leerjaar, 90 minuten in het vijfde leerjaar en 59 minuten in het laatste jaar. Behalve in het eerste jaar zijn er geen verschillen te zien tussen schooljaar 2017/2018 en  schooljaar 2013/2014.

Speciaal- en praktijkonderwijs

Sla de grafiek Gemiddeld aantal minuten bewegen per schoolweek over en ga naar de datatabel

Minder lestijd voor bewegings-onderwijs in de bovenbouw van het praktijkonderwijs

In het schooljaar 2018/2019 werd in de bovenbouw van het praktijkonderwijs minder lestijd besteed aan bewegingsonderwijs dan in het schooljaar 2015/2016. De lestijd voor bewegings-onderwijs is gelijk gebleven voor het voortgezet speciaal onderwijs en de onderbouw in het praktijkonderwijs. Naarmate leerlingen verder komen in hun opleiding krijgen zij minder bewegings-onderwijs. In het praktijk onderwijs en het 1e leerjaar van het voortgezet speciaal onderwijs kregen leerlingen minder bewegings-onderwijs dan die in het regulier voortgezet onderwijs.

Norm lestijd

Sla de grafiek Ingeroosterde en norm lestijd voor bewegingsonderwijs VO over en ga naar de datatabel

Lestijd bewegingsonderwijs nagenoeg gelijk aan de norm

Door het ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) is een normdocument voor bewegingsonderwijs op het voortgezet onderwijs opgesteld. De norm voor het Vmbo is 125 minuten per schoolweek, voor de Havo 110 minuten en voor het Vwo 100 minuten. In het schooljaar 2017/2018 was de gemiddelde lestijd van bewegingsonderwijs voor alle typen voorgezet onderwijs nagenoeg gelijk aan de norm. Dit betekent dat een deel van de scholen boven de norm scoort en een deel hieronder. 

Lessen bewegen en sport voor middelbaar beroepsonderwijs

2020

Sla de grafiek Percentage bol-studenten dat minimaal 50 uur per jaar lessen bewegen en sport krijgt over en ga naar de datatabel

De helft van de eerstejaars MBO-studenten krijgt voldoende lessen bewegen en sport

In 2020 kreeg 53% van de bol-studenten (beroepsgerichte leerweg) in de eerste twee leerjaren van hun opleiding voldoende lessen bewegen en sport, namelijk minimaal 50 uur per jaar. 

 

 

Bron: Slot-Heijs et al., 2021

2008 t/m 2016

Sla de grafiek Percentage bol-studenten dat minimaal 50 uur per jaar lessen bewegen en sport krijgt over en ga naar de datatabel

Het percentage MBO-studenten dat voldoende lessen bewegen en sport krijgt neemt af per leerjaar

Tussen 2008 en 2016 was een stijging te zien van het percentage bol-studenten (beroepsgerichte leerweg) dat in het eerste leerjaar van hun opleiding voldoende lessen bewegen en sport kreeg, namelijk minimaal 50 uur per jaar. Dit percentage nam af in hogere leerjaren.

 

 

Bron: DSP, 2016

Internationale vergelijking

Wereldwijd grote verschillen

In het UNESCO rapport 'World-wide survey of school physical education' zijn 232 landen opgenomen. Er zijn grote verschillen in het aantal lessen en weken per jaar bewegingsonderwijs tussen landen en regio's binnen landen. Het niet voldoen aan richtlijnen voor bewegingsonderwijs binnen een land komt met name voor in landen waar de verantwoordelijkheid van het curriculum bij schooldistricten of individuele scholen ligt.

Wereldwijd wordt er in het basisonderwijs wekelijks gemiddeld 103 minuten bewegingsonderwijs gegeven (variërend van 25 tot 220 minuten). Op het voortgezet onderwijs is dit gemiddelde 100 minuten (25 tot 240 minuten). Voor Nederland is dit volgens het rapport gemiddeld 90 minuten per week voor zowel het basis- als het voorgezet onderwijs.

Beleid

Geen wettelijke lesomvang bewegingsonderwijs

Op dit moment meldt de Wet op Primair Onderwijs niets over de frequentie en duur van het bewegingsonderwijs in het PO primair onderwijs (primair onderwijs ). Scholen zijn vrij om hun eigen invulling te geven aan de inhoud van het bewegingsonderwijs en om voor een vakleerkracht te kiezen of niet. Begin 2015 heeft het ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en de PO raad een actieplan geschreven om te zorgen dat alle scholen tenminste twee lesuren bewegingsonderwijs door een bevoegde leerkracht zouden laten geven. Echter is dit nog niet terug te zien in de cijfers. Begin 2018 is er in de Tweede Kamer een intiatiefnota ingediend voor een minimale urennorm van drie lesuur per week. Daarnaast wordt in het sportakkoord bewegingsonderwijs benoemd als één van de onderdelen voor een leven lang vaardig bewegen.

In het voorgezet onderwijs is het verplicht om bewegingsonderwijs door een vakleerkracht te laten verzorgen. De lesomvang behoort te voldoen aan normen van de Inspectie van het Onderwijs, maar dit is niet wettelijk bepaald.

Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

Meer informatie

J.M.H. Lucassen (Mulier Instituut)
J.J. Slot-Heijs (Mulier Instituut)