Sport en bewegen in Twente

Sport en bewegen is voor menig inwoner van Twente een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. De waarde van sport en bewegen wordt steeds meer gezien en erkend. Sport en bewegen kent geen wettelijk kader maar is desondanks een belangrijk onderwerp op de gemeentelijke beleidsagenda’s. Zowel in de vorm van realisatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties als met ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van sport- en beweegstimulering. De inzet van sport en bewegen is ook zeer waardevol als middel voor het bereiken van andere gemeentelijke doelen (bv. op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid en het sociaal domein: WMO, Participatiewet, Jeugdhulp). Naast accommodatiebeleid, sportstimulering en verenigingsondersteuning is in een aantal gemeenten ook talentontwikkeling een onderdeel van het sportbeleid. De gemeente is beleidsmatig de centrale partner op dit beleidsterrein en heeft als regisseur een inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. Een integrale benadering van sport en bewegen met andere beleidsterreinen is dan ook een belangrijke opdracht voor de gemeenten.

Regionale samenwerking

De 14 gemeenten in Twente kennen op regionaal niveau zowel een bestuurlijk als ambtelijk regionaal overleg Sport en Bewegen (gemiddeld 1 x per kwartaal). In beide overleggen is in afgelopen jaar de conclusie getrokken dat regionale samenwerking op onderdelen zoals afstemming, informatievoorziening, kennisdeling, ervaring uitwisselen en gebruik maken van elkaars deskundigheid en inspanningen beter benut kan worden. Door op regionaal niveau meer samen op te trekken, zal de kracht van sport en bewegen nog beter tot zijn recht komen.

Gezamenlijke visie

Sport en bewegen is een bindend element in de Twentse samenleving en belangrijk voor vitale en gezonde inwoners. De 14 Twentse gemeenten staan voor een leven lang sport en bewegen en zorgen ervoor dat er voor iedereen in elke levensfase een passend kwalitatief goed sport en beweegaanbod in Twente is.

Nationaal Sportakkoord

In de visie van Twente worden 5 ambities verwoord die deels overeenkomen met de thema’s uit het Nationaal Sportakkoord. Binnen het pilottraject ‘werken met data ten behoeve van lokale sportakkoorden’ heeft de focus gelegen op de thema’s van het Nationaal Sportakkoord. Hierdoor is enerzijds een verrijking ontstaan van de onderbouwing van reeds geformuleerde ambities en anderzijds input verkregen voor een verbreding van de Twentse visie waarbij aanvullende ambities zijn geformuleerd.