Trend in de toekomst

De tevredenheid met het sport- en beweegaanbod zal tot 2030 iets zal dalen.

 

Verantwoording

De indicator 'tevredenheid met sport- en beweegaanbod' biedt zicht op de waardering van de gebruikers/sporters van het sport- en beweegaanbod. Hieronder vallen drie items: aanwezigheid van sportaccommodaties in de buurt, voldoende keuze in sportaccommodaties in de buurt en voldoende wandel- of fietspaden of andere openbare plekken in de buurt om te bewegen.

Verwachte ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen

In de komende jaren krijgen we te maken met een vergrijzende (-)bevolking en een toename van het aandeel niet-westerse migranten (-). Ouderen en migranten zullen andere wensen hebben op het gebied van sport dan de rest van bevolking. De verwachting van de experts is dat het tijd kost het aanbod aan te passen aan de wensen van deze groepen, waardoor de tevredenheid af zal nemen. We zien dat mensen steeds meer in de stad gaan wonen, terwijl men op het platteland te maken heeft met krimp. In gebieden met demografische krimp (-) dreigen sportvoorzieningen te verdwijnen door het wegvallen van het draagvlak; de voorzieningen voor de resterende bevolking komen op grotere afstand te liggen.

Economische ontwikkelingen

Toenemende commercialisering (+) van het sportaanbod kan er toe leiden dat er meer aanbod van sportvoorzieningen ontstaat (fitnesscentra; maar ook bootcamps en survival runs in parken). Dit kan leiden tot hogere tevredenheid over het sportaanbod.

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Individualisering (-) en het groeiend belang van beleving (-) kunnen er toe leiden dat de vraag niet meer goed aansluit bij het aanbod. Zo kan het zijn dat de Nederlander in de toekomst liever een verlichte hardlooproute of een survivalparcours in de buurt heeft dan een voetbalclub. De verwachting van de experts is dat het tijd zal kosten voor sportaanbieders om hier op in te spelen, wat zal leiden tot een negatievere beoordeling van het sport- en beweegaanbod. Anderzijds zien we wel dat mensen steeds meer zelf activiteiten organiseren die aan hun wensen voldoen.

Politieke ontwikkelingen

De belangrijkste drijvende krachten die van invloed zijn op tevredenheid met sportvoorzieningen zijn politieke factoren. Op dit moment hebben  gemeenten te maken met bezuinigingsopgaven (-) (Hoekman & van den Dool, 2015). De bestedingen aan sport ondervinden nu veel concurrentie van andere kostenposten, vooral van zorg en welzijn. Als in de komende jaren verder wordt bezuinigd op sport dan kan dit leiden tot minder aantrekkelijke accommodaties of tot het sluiten ervan. Tegelijkertijd zien we wel dat sport en bewegen de laatste jaren in de openbare ruimte zichtbaarder worden, doordat gemeenten fors investeren in openbare sport- en speelruimtes (+) zoals Cruyff Courts, outdoorfitnessplaatsen en gezonde schoolpleinen.

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.