Trend in de toekomst

Tot 2030 zijn mensen net zo lichamelijk actief als nu.

 

Verantwoording

Ongeveer twee derde van de Nederlandse bevolking voldeed in 2014 aan de combinorm (de optelsom van de NNGB en de fitnorm). Iemand voldoet aan de combinorm wanneer hij/zij aan tenminste aan één van de beide normen voldoet. Daarbij zijn grote verschillen in leeftijdsgroep. Van de 12-17-jarigen voldoet 28,2% aan de combinorm, terwijl onder personen van 18-54 jaar en 55-plus 53,0% respectievelijk 73,3% normactief is volgens deze combinorm. In het afgelopen decennium is er een lichte stijging in het percentage van de bevolking dat voldoet aan de combinorm.

Verwachte ontwikkelingen

Demografische ontwikkelingen

De aankomende vergrijzing (++) van de samenleving heeft impact op het beweeggedrag. Ouderen voldoen vaker aan de beweegnorm dan de rest van de bevolking. Dat heeft ten eerste te maken met de minder strenge eisen voor 55-plussers dan voor de jeugd en volwassenen tot 55 jaar. Ten tweede zijn de ouderen van tegenwoordig fitter dan voorgaande generaties. Ze blijven tot op hoge leeftijd actief. De verwachting is dat in een fitte vergrijzende samenleving het aandeel mensen dat de beweegnorm en dus de combinorm haalt toeneemt. De stijgende pensioenleeftijd (-) remt deze ontwikkeling af. Ouderen zullen veelal langer zittend bureauwerk doen en minder vrije tijd hebben voor wandelen, fietsen en tuinieren. Andere demografische veranderingen die impact hebben op sportgedrag zijn de toename van het aandeel migranten (-) en hoger opgeleiden (+). Migranten sporten over het algemeen minder dan autochtone Nederlanders, hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden (Tiessen-Raaphorst, 2015).

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Mensen worden zich steeds meer bewust van het belang van een gezonde leefstijl (+). Dit proces kan mogelijk worden versterkt doordat er vanuit de overheid en de maatschappij steeds meer nadruk komt te liggen op eigen verantwoordelijkheid (+) en de (financiële) gevolgen van ongezond gedrag. De verwachting is dat mensen hierdoor vaker gaan sporten en/of bewegen.

Technologische ontwikkelingen

Ons leven wordt minder en minder fysiek, onder andere door digitalisering. Technologie is erop gericht ons leven makkelijker te maken door ons werk uit handen te nemen. De verwachting is dat dat alleen maar zal toenemen. Ongemotoriseerd woon-werkverkeer, lopend en op de fiets, neemt in de toekomst af omdat mensen vaker gaan thuiswerken (-). Dit woon-werkverkeer maakt nu nog een belangrijk deel uit van de tijd die mensen bewegen. De brede beschikbaarheid van elektrische fietsen (+/-) geeft voor veel mensen de aanleiding om (langer) te gaan fietsen, soms in plaats van autoverkeer. Voor mensen die al fietsen betekent de elektrische fiets een afname in de intensiteit van bewegen. In deze inactieve samenleving bedenkt de mens nieuwe technologieën die ons weer laten bewegen. Denk aan games voor thuis zoals de Wii Fit, maar ook aan games in de openbare ruimte (gamification: +/-). Technologische ontwikkelingen brengen echter ook nieuwe mogelijkheden tot passieve games en inactief gedrag met zich mee. Ze vormen dus zowel een kans als een bedreiging voor lichamelijke activiteit. Daarnaast neemt zelfmonitoring (+) toe: het meten en registreren van de eigen prestaties en vooruitgang, wat kan stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen.

Politieke ontwikkelingen

Vanuit de overheid en de maatschappij komt er steeds meer nadruk te liggen op eigen verantwoordelijkheid (+) en de (financiële) gevolgen van ongezond gedrag, bijvoorbeeld in de vorm van een gedragsafhankelijke zorgverzekering. Dit kan de al toenemende aandacht voor gezondheid, en het belang van sporten en bewegen hierbij, verder versterken.

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.