Trends in de toekomst

De sporteconomie De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie). (De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie).) zal licht groeien in de komende jaren.

 

Verantwoording

Het aandeel van de sporteconomie De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie). (De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie).) in de totale Nederlandse economie (het bbp) bedroeg in 2010 1%. Tussen 2006 en 2010 nam het sportgerelateerde bbp toe van 5,4 miljard euro tot bijna 6 miljard euro. In de gehele periode 2006-2010 was het aandeel van de sporteconomie in de totale economie afgerond echter nooit hoger dan 1%. De groei van de sporteconomie hield dus ruwweg gelijke tred met de ontwikkeling van de totale economie (Tiessen-Raaphorst, 2015). Bij de sporteconomie gaat het ten eerste om de activiteiten van sportclubs, fitnesscentra, sportaccommodaties en overkoepelende sportorganisaties, die als hoofdactiviteit sport of sportfaciliteiten aanbieden. Er zijn  ook andere bedrijfstakken actief in het produceren van sportactiviteiten en allerlei aanvullende goederen en diensten, die voor sport en sportbeoefening nodig zijn of hieruit voortvloeien. Denk bijvoorbeeld aan sportkleding en sportartikelen, sportbijlagen in kranten, sportuitzendingen op tv, gezondheidszorg gerelateerd aan sportblessures en horeca-uitgaven van sporters en bezoekers van sportevenementen.

Verwachte ontwikkelingen

Het overgrote deel van de sporteconomie De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie). (De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie).) bestaat uit sport- en fitnessdiensten, zoals bestedingen van consumenten aan contributies voor verenigingen, lesgelden, entreegelden, deelname aan evenementen en bestedingen van de overheid. De omvang van de sporteconomie wordt dus voor het overgrote deel bepaald door het aantal mensen dat sport. De verwachting is dat sportdeelname weinig zal veranderen in de komende jaren; wel is de verwachting dat clublidmaatschap afneemt, wat kan leiden tot minder inkomsten uit contributies.

Economische ontwikkelingen

Vanzelfsprekend zijn economische ontwikkelingen sterk van invloed op de sporteconomie van de toekomst. Een belangrijke factor hier is de economische groei (+). Als de economie groeit, zullen er in absolute zin meer investeringen zijn in vrije tijd, welvaartsproducten en sportsponsoring. Het is echter onzeker hoe in de komende periode de economie zich zal ontwikkelen. Dit is ook afhankelijk van economische cycli: de verwachting is dat de komende jaren zowel tijden van bezuinigingen zullen plaatsvinden als tijden waarin het weer wat beter gaat met de economie. Tegelijkertijd is een toenemende commercialisering (+/-) van het sportaanbod zichtbaar. Er gaat steeds meer geld om in de sport. Deze commercialisering kan ook negatieve effecten en daarmee kosten met zich meebrengen zoals verdringing, milieuoverlast, corruptie, geweld, et cetera.

Sociaal-culturele ontwikkelingen

In de komende jaren wordt beleving (+) steeds belangrijker: mensen willen niet alleen sport, maar ook muziek, entertainment en (gezond) eten en drinken. Commerciële partijen spelen hier op in door van het sporten een steeds groter evenement te maken. Daarnaast is nu al dat sportproducten steeds meer een onderdeel worden van het dagelijks leven (+), ook voor de niet-sporter. Sportkleding en sneakers zien we terug in het straatbeeld en het aanbod sportieve vakanties groeit, net als de markt voor sportgadgets. De verwachting is dat deze groei zich in de komende jaren door zal zetten.

Politieke ontwikkelingen

Fiscale wetgeving (+/-) en andere regelgeving is van invloed op het sportbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de recent ingevoerde btw-verlaging op sport, en de teruglopende Lotto-inkomsten voor sport. Dit kan mogelijk van invloed zijn op de sporteconomie in de komende jaren. 

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.