Trend in de toekomst

Doordat Nederland op het gebied van economische groei en bevolkingsgroei achterblijft bij de concurrentie zal het lastig zijn om de top 10-positie te behalen en te behouden.

Verantwoording

Tot op heden (OS & PS, 2012) doet Nederland het relatief goed op de Olympische en Paralympische Spelen. De spreiding van de medaillekansen van een land wordt voor ongeveer 50% bepaald door de omvang van de bevolking en het bruto nationaal product (bnp). Ondanks dat Nederland het 65ste land ter wereld is op basis van het aantal inwoners en 24ste op de ranking van het bnp, behoorde ons land in 2012 tot de top-13 van de wereld op de Olympische medailleranking en nam Nederland de 10de plaats in op de Paralympische medailleladder. Dit kan deels worden verklaard doordat Nederland relatief veel investeert in topsport en begeleiding van sporters (Tiessen-Raaphorst, 2015).

Verwachte ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

Topsportprestaties hangen sterk samen met het bbp van een land. Dit betekent dat er namelijk meer geïnvesteerd kan worden in topsport. De economische ontwikkelingen in Nederland zijn nog onzeker, maar verwachtingen van het  CPB Centraal Planbureau (Centraal Planbureau) (2015) wijzen op een lichte economische groei. Er zijn echter verschillende landen waar de economie een stuk sneller groeit (--) dan in Nederland en waar dus relatief meer geïnvesteerd gaat worden in topsport. Nederland zal daardoor dalen op de ranglijsten.

Politieke ontwikkelingen

De afgelopen jaren is een stijging zichtbaar in de investeringen en commitment (+) van het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in topsport (1997: 4,5 miljoen, 2012: 29,3 miljoen). Op het vlak van topsport scoort Nederland hoog, zeker wanneer wordt gekeken naar landen met een vergelijkbare rijkdom en omvang. De uitgaven aan topsport uit de Lotto-gelden (-) laten echter een tegengesteld beeld zien: de afgelopen jaren zijn inkomsten uit de Lotto sterk teruggelopen. Het is nog onzeker hoe de investeringen vanuit de rijksoverheid en de inkomsten vanuit de Lotto zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Ook trekken private partijen (-) zich steeds meer terug uit de sportsponsoring, al dan niet vanwege verschillende dopingschandalen. Ook hier is echter de vraag of deze ontwikkeling doorzet, of dat het slechts tijdelijk is.

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.