Trend in de toekomst

Het bezoek aan commerciële sportevenementen zal toenemen tot 2030.

Verantwoording

Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Jaarlijks vinden er in Nederland, buiten de reguliere competities om, circa 600 sportevenementen plaats. In 2012/2013 waren sportevenementen goed voor 77 miljoen bezoeken (bezoeken aan competitiewedstrijden, waaronder 700.000 wedstrijden in het amateurvoetbal, zijn hierbij meegerekend). Tot de meest bezochte sportevenementen in Nederland behoren de Marathon Rotterdam (925.000 bezoekers) en de Nijmeegse Vierdaagse (850.000 bezoekers) (Hover et al., 2014).

Verwachte ontwikkelingen

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Beleving (++) wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, mensen gaan niet alleen meer naar een wedstrijd om naar sport te kijken, maar gaan voor een totaalbeleving (denk de start van de Tour de France in Utrecht en de wandelvierdaagse in Nijmegen). Dit is ook terug te zien in het aanbod van evenementen: zowel het aantal grote als kleine evenementen neemt toe. Het belang van de sport wordt vaak vermengd met de verwachte opbrengst voor de gemeente of regio (citymarketing).

Technologische ontwikkelingen

Ruchtbaarheid geven aan evenementen is een belangrijke voorwaarde voor het succes van sportwedstrijden en -evenementen. Aandacht hiervoor wordt op verschillende manieren via (sociale) media (+/-) gegenereerd. Goede prestaties in combinatie met media-aandacht dragen sterk bij aan hypes en hoge bezoekcijfers (denk bijvoorbeeld aan de color run). Het toenemende gebruik van sociale media zou daarentegen ook kunnen leiden tot minder sportbezoek: via YouTube en speciale sportkanalen kan men de wedstrijd al goed volgen, waardoor er mogelijk minder behoefte is om daadwerkelijk de wedstrijd bij te wonen.

Politieke ontwikkelingen

Men wordt zich er  steeds meer van bewust dat de massale toeloop naar grote sportwedstrijden en -evenementen ook een aantal risico’s met zich brengt. Te denken valt aan politie-inzet, geweld, dronkenschap, vernieling en andere aantastingen van de openbare orde, en het afzetten van delen van de stad. De verwachting van de expert is dat een toenemende bewustwording van deze risico’s en kosten (-) er toe zal leiden dat er minder vaak toestemming wordt verleend voor grootschalige evenementen en dat dus het aanbod afneemt. 

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.