Trend in de toekomst

Werkgelegenheid in de sport zal ongeveer gelijk blijven de komende jaren. Lichte economische groei kan leiden tot meer werkgelegenheid. Tegelijkertijd leiden individualisering, daling in clublidmaatschap, bezuinigingen en de participatiesamenleving tot minder betaalde krachten in de sport.

Verantwoording

De werkgelegenheid in de sport wordt voor een groot deel bepaald door het aantal mensen dat sport en dan voornamelijk in georganiseerd verband. In 2010 besloeg de werkgelegenheid in de sporteconomie De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie). (De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie). ) (de sportsector zelf, maar ook gerelateerde sectoren als handel, horeca, overheid of onderwijs) 110.000 voltijd banen (1,6% van de totale werkgelegenheid in Nederland). Dit is een stijging met 10.000 banen ten opzichte van 2006 (Tiessen-Raaphorst, 2015). In het trendscenario zal sportdeelname weinig veranderen; wel verwachten de experts een afname in clublidmaatschap, wat kan leiden tot minder vraag naar trainers en coaches.

Verwachte ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

De werkgelegenheid is afhankelijk van economische groei (+). Meer economische groei betekent meer geld voor sport en daardoor meer werkgelegenheid in de sport. De economische ontwikkeling is echter onzeker. Tegelijkertijd zien we ook commercialisering (+) van de sport, er gaat steeds meer geld om in de sport en sportgerelateerde producten. De verwachting is dan ook dat er vooral bij de commerciële partijen meer banen zullen ontstaan.

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Het toenemende belang van gezondheid (+) en de stijgende vraag naar professionals (+) kan een positieve invloed hebben op werkgelegenheid in de sport. Het gaat dan naar verwachting vooral over pedagogen, fitnessinstructeurs, hardloopcoaches, paramedici bij blessurebehandeling en preventie, buursportcoaches die activiteiten voor specifieke doelgroepen opzetten of begeleiden. Anderzijds kan individualisering (-) ertoe leiden dat de werkgelegenheid afneemt. Mensen zullen steeds vaker in ongeorganiseerd verband sporten, waardoor er minder vraag zal zijn naar trainers en begeleiders. Tegelijkertijd zal er ook een groep zijn die meer beroep doet op personal coaches.

Technologische ontwikkelingen

De verwachte groei van het aanbod van sport via de (sociale) media (+) kan ertoe leiden dat er in dit veld meer werkgelegenheid ontstaat. Er zullen bijvoorbeeld meer technici en communicatiemedewerkers nodig zijn om sporten en sportevenementen via sociale media te promoten.

Politieke ontwikkelingen

Nederland gaat steeds meer de richting op van een participatiesamenleving (-). De verwachting van de experts is dat als gevolg hiervan het organiseren van sport steeds meer de eigen verantwoordelijkheid wordt van de burger. Dit kan ertoe leiden dat betaalde banen in de sport verdwijnen, omdat mensen steeds meer dingen zelf kunnen en moeten organiseren. Er bestaat dus een zekere spanning tussen betaald werk en vrijwilligerswerk in de sport. Ook moeten nu al dat veel  gemeenten bezuinigen (-) op sport, wat ten koste kan gaan van de werkgelegenheid in sport. Het is wel de vraag of dit niet slechts om een tijdelijke maatregel gaat.

Toelichting: ++ = sterke impact om trend te laten stijgen, + = impact om trend te laten stijgen, - = impact om trend te laten dalen, -- = sterke impact om trend te laten dalen, +/- = kan zowel de trend laten stijgen als dalen, = = geen invloed op de trend, maar wel op de onderliggende processen.