In 2022 was 83% van de Nederlandse bevolking tevreden met het sport en beweegaanbod in hun omgeving

Het aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder, dat tevreden is met het sport en beweegaanbod in hun omgeving

 

Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod bestaat uit drie onderliggende indicatoren:

- In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig
- Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt
- In mijn buurt zijn voldoende wandel- en fietspaden of andere openbare plekken om te bewegen

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS, 2012-2018 (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau))), 2020-2022 (Mulier Instituut)
Meetjaar: 2022
Nieuwe cijfers: 2025

Overzicht

De tevredenheid sport- en beweegaanbod is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoe tevreden zijn Nederlands met het sport- en beweegaanbod dat er is? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Deze worden voor verschillende groepen in de bevolking beschreven en een internationale vergelijking wordt gemaakt. Daarnaast wordt een toelichting op het huidige beleid gegeven in relatie tot de kernindicator.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Merendeel is tevreden met sport- en beweegaanbod in de buurt

In 2022 was 83% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren. Tussen de onderliggende indicatoren zijn kleine verschillen te zien. 

De  Sport Toekomstverkenning concludeert dat de tevredenheid met het sport- en beweegaanbod tot 2030 iets zal dalen. Dit komt doordat het tijd kost om aanbod aan te passen aan de veranderende vraag die ontstaat door vergrijzing, toename niet-westerse migranten en individualisering.

Landsdeel

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod 2022 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in tevredenheid tussen landsdelen

In 2022 varieerde het percentage Nederlanders van 12 jaar en ouder dat tevreden was met het sport- en beweeg aanbod van 81% (Noord-Nederland) tot 84% (Oost- en West-Nederland). Voor Oost- en West-Nederland is tussen 2001 en 2022 een min of meer stabiele trend te zien in het percentage mensen dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod. In Noord- en Zuid-Nederland is dit percentage iets gedaald in 2022.

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed. Door een wat tegenvallende respons van de face-to-face interviews in 2022 zijn extra respondenten benaderd voor de interviews. Een en ander had tot gevolg dat het veldwerk voor een kleine groep later plaatsvond (maart-mei 2023).

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS. De VTO-metingen van 2020-2022 zijn tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS. 

Methode: De tevredenheid over het sport- en beweegaanbod in de omgeving is nagevraagd in de VTO. Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod is bepaald door de gemiddelde score te berekenen over de waardering van drie aspecten. Deze aspecten zijn: de aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving, voldoende keus uit verschillen sporten in de buurt en voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen. Meer informatie over de methode is te vinden op de methode pagina van de (kern)indicatoren.

Tevredenheid sport- en beweegaanbod voor verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar geslacht 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mannen en vrouwen zijn even tevreden met het aanbod

In 2022 was 85% van de Nederlandse mannen en 82% van de Nederlandse vrouwen van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun directe woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar leeftijd 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in tevredenheid tussen leeftijdsgroepen

De tevredenheid over sport- en beweegmogelijkheden in de buurt neemt iets toe met de leeftijd, maar deze verschillen zijn erg klein. In 2022 was 83% van de Nederlanders van 12 t/m 19 jaar tevreden met het sport-en beweegaanbod in de woonomgeving. Voor 55 t/m 64 jarigen en 65 t/m 79 jarigen was dit respectievelijk 83% en 87%. Voor personen van 80 jaar en ouder was dit 85%.  Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Tussen 2012 en 2022 is het percentage Nederlanders, uitgesplitst naar leeftijd, dat tevreden is met het sport en beweegaanbod  min of meer stabiel.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar hoogste voltooide opleiding 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Geen verschil tussen opleidingsniveaus

In 2022 waren Nederlandse lageropgeleiden van 25 jaar en ouder even tevreden met de sport en beweegmogelijkheden in de buurt als middelbaar en hogeropgeleiden. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere jaren. 

Het percentage lager, middelbaar en hogeropgeleiden dat tevreden is met de sport en beweegmogelijkheden in de buurt is stabiel in de periode 2012 tot 2022.

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar chronische aandoening/beperking 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Nederlanders met een aandoening en beperking zijn iets minder tevreden met aanbod

In 2022 waren Nederlanders van 12 jaar en ouder met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) in combinatie met een chronische aandoening, iets minder tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt dan mensen zonder een aandoening of beperking. Mensen met alleen een lichamelijke beperking of alleen een chronische aandoening waren even tevreden. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Het aandeel Nederlanders met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod is stabiel gebleven in de periode 2012 en 2022. Voor mensen met zowel een lichamelijke beperking als een chronische aandoening nam dit percentage toe tussen 2012 en 2016 maar weer af tussen 2016 en 2022.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De tevredenheid sport- en beweegaanbod is ook uitgesplitst  naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Internationale vergelijking

Internationale vergelijking

Nederlanders zijn het meest tevreden van alle Europeanen

Om een internationale vergelijking te kunnen maken is gebruik gemaakt van gegevens uit de Eurobarometer 2022. Hieruit blijkt dat gemiddeld 76% van de inwoners van de EU Europese unie (Europese unie)-landen tevreden is met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun eigen omgeving. In dit onderzoek gaf 91% van de Nederlanders aan hier tevreden mee te zijn, het hoogste percentage binnen Europa.

De Eurobarometer is een onderzoeksproject van de Europese Commissie. Het betreft een grote publieke opiniepeiling die in Nederland wordt uitgevoerd door TNS NIPO. Gegevens over sporten en lichamelijke activiteit zijn ook in 2002, 2009, 2013 en 2017 verzameld.

In de Eurobarometer is één stelling opgenomen over tevredenheid met betrekking tot de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de directe leefomgeving. Deze luidt: "De omgeving waarin u woont biedt veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen". Deze vraag bevat 5 antwoordcategorieën aflopend van 'zeer mee eens' naar 'zeer mee oneens'.

Top 5 Europa

Sla de grafiek Top 5 Europa - 'Mijn woonomgeving biedt veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen', 2022 over en ga naar de datatabel

Nederlanders het meest tevreden

Van de Europeanen is gemiddeld 76% tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de directe leefomgeving. In Nederland (91%) waren inwoners volgens deze vragenlijst het meest tevreden met het sport en beweegaanbod in de buurt, gevolgd door Denemarken en Zweden (beiden 89%). Ook zijn de Nederlanders met 60% erg positief over de inzet van lokale autoriteiten op het gebied van bewegen en sport in vergelijking met de andere EU Europese unie (Europese unie)-landen (48%).

Beleid

Nationaal sport- en beweegbeleid

Op 29 juni 2018 werd het Nationaal Sportakkoord: Sport verenigt Nederland ondertekend. Dit akkoord heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De strategische partners van het sportakkoord (het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) , VSG , VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)  hebben zes ambities geformuleerd:

- Inclusief sporten & bewegen                       - Duurzame sportinfrastructuur
- Vitale sport- en beweegaanbieders         - Positieve sportcultuur
- Vaardig in bewegen                                           - Topsport die inspireert

De tevredenheid met het sport- en beweegaanbod hangt samen met de beweegvriendelijkheid van de omgeving. Deze kernindicator is onderdeel van het deelakkoord 'een duurzame sportinfrastructuur' en één van de kernindicatoren die wordt gebruikt om de impact van het sportakkoord te monitoren.

Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

Meer informatie

G.C.W. Wendel-Vos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)