85% van de Nederlanders 12 jaar en ouder is tevreden met het sport- en beweegaanbod in de buurt

Het aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder, dat tevreden is met het sport en beweegaanbod in hun omgeving

 

Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod bestaat uit drie onderliggende indicatoren:

- In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig
- Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt
- In mijn buurt zijn voldoende wandel- en fietspaden of andere openbare plekken om te bewegen

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS, 2012-2018 (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau ))), 2020 (Mulier Instituut)Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2020
Nieuwe cijfers: 2023

Overzicht

De tevredenheid sport- en beweegaanbod is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoe tevreden zijn Nederlands met het sport- en beweegaanbod dat er is? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Deze worden voor verschillende groepen in de bevolking beschreven en een internationale vergelijking wordt gemaakt. Daarnaast wordt een toelichting op het huidige beleid gegeven in relatie tot de kernindicator.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod 2012-2020* over en ga naar de datatabel

Merendeel is tevreden met sport- en beweegaanbod in de buurt

In 2020 was 85% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren. Tussen de onderliggende indicatoren zijn kleine verschillen te zien. 

De  Sport Toekomstverkenning concludeert dat de tevredenheid met het sport- en beweegaanbod tot 2030 iets zal dalen. Dit komt doordat het tijd kost om aanbod aan te passen aan de veranderende vraag die ontstaat door vergrijzing, toename niet-westerse migranten en individualisering.

Landsdeel

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod 2020 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in tevredenheid tussen landsdelen

In 2020 varieerde het percentage Nederlanders van 12 jaar en ouder dat tevreden was met het sport- en beweeg aanbod van 83% (West-Nederland) tot 88% (Noord-Nederland). Voor alle landsdelen is tussen 2001 en 2020 een min of meer stabiele trend te zien in het percentage mensen dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod.

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast in 2019 vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed.

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau )) in samenwerking met het CBS. De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.  Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekS. 

Methode: De tevredenheid over het sport- en beweegaanbod in de omgeving is nagevraagd in de VTO. Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod is bepaald door de gemiddelde score te berekenen over de waardering van drie aspecten. Deze aspecten zijn: de aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving, voldoende keus uit verschillen sporten in de buurt en voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen. Meer informatie over de methode is te vinden op de methode pagina van de (kern)indicatoren.

Tevredenheid sport- en beweegaanbod voor verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar geslacht 2012-2020 over en ga naar de datatabel

Mannen en vrouwen zijn even tevreden met het aanbod

In 2020 was 86% van de Nederlandse mannen en 84% van de Nederlandse vrouwen van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun directe woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar leeftijd 2012-2020 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in tevredenheid tussen leeftijdsgroepen

De tevredenheid over sport- en beweegmogelijkheden in de buurt neemt iets toe met de leeftijd, maar deze verschillen zijn erg klein. In 2020 was 82% van de Nederlanders van 12 t/m 19 jaar tevreden met het sport-en beweegaanbod in de woonomgeving. Voor 55 t/m 64 jarigen en 65 t/m 79 jarigen was dit respectievelijk 88% en 87%. Voor personen van 80 jaar en ouder was dit weer iets lager, namelijk 83%.  Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Tussen 2012 en 2020 is het percentage Nederlanders, uitgesplitst naar leeftijd, dat tevreden is met het sport en beweegaanbod  min of meer stabiel.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar hoogste voltooide opleiding 2012-2020 over en ga naar de datatabel

Geen verschil tussen opleidingsniveaus

In 2020 waren Nederlandse lageropgeleiden van 25 jaar en ouder even tevreden met de sport en beweegmogelijkheden in de buurt als middelbaar en hogeropgeleiden. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere jaren. 

Het percentage lager, middelbaar en hogeropgeleiden dat tevreden is met de sport en beweegmogelijkheden in de buurt is stabiel in de periode 2012 tot 2020.

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek Tevredenheid sport- en beweegaanbod naar chronische aandoening/beperking 2012-2020 over en ga naar de datatabel

Nederlanders met een lichamelijke beperking zijn iets minder tevreden met aanbod

In 2020 waren Nederlanders van 12 jaar en ouder met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel), al dan niet in combinatie met een chronische aandoening, iets minder tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt dan mensen zonder een aandoening of beperking. Mensen met een chronische aandoening waren even tevreden. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere jaren.

Het aandeel Nederlanders met een lichamelijke beperking dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod is iets afgenomen in de periode 2012 en 2020. Voor mensen met naast een lichamelijke beperking ook een chronische aandoening nam dit percentage toe tussen 2012 en 2016 maar weer af tussen 2016 en 2020. Voor de andere groep is het beeld over de tijd stabiel.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De tevredenheid sport- en beweegaanbod is ook uitgesplitst  naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Internationale vergelijking

Internationale vergelijking

Nederlanders zijn het meest tevreden van alle Europeanen

In een Europees onderzoek is bij alle EU Europese unie (Europese unie) lidstaten nagevraagd of de omgeving waarin men woont veel sport en beweegmogelijkheden worden aangeboden. Deze vraag was onderdeel van de Eurobarometer over sport en bewegen waarin ongeveer 1000 personen per lidstaat zijn bevraagd. De vraag die gesteld werd was: 'Biedt de omgeving waar in u woont veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen?'. De vraag kon beantwoord worden op een schaal van zeer mee eens tot zeer mee oneens.   

 

Top 5 Eurobarometer

Sla de grafiek Biedt de omgeving waar in u woont veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen? over en ga naar de datatabel

Nederlands het meest tevreden

Van de Europeanen is gemiddeld 74% tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in zijn omgeving. In Nederland (94%) waren de mensen volgens deze vragenlijst het meest tevreden met het sport en beweegaanbod in de buurt. Gevolgd door Denemarken (91%) en Zweden (88%). Ook zijn de Nederlanders met 64% het meest positief over de inzet van lokale autoriteiten op het gebied van bewegen en sport  in vergelijking met de andere landen (EU Europese unie (Europese unie) gemiddelde, 49%).

Beleid

Nationaal sport- en beweegbeleid

Op 29 juni 2018 werd het Nationaal Sportakkoord: Sport verenigt Nederland ondertekend. Dit akkoord heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De strategische partners van het sportakkoord (het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) , VSG , VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)  hebben zes ambities geformuleerd:

- Inclusief sporten & bewegen                       - Duurzame sportinfrastructuur
- Vitale sport- en beweegaanbieders         - Positieve sportcultuur
- Vaardig in bewegen                                           - Topsport die inspireert

De tevredenheid met het sport- en beweegaanbod hangt samen met de beweegvriendelijkheid van de omgeving. Deze kernindicator is onderdeel van het deelakkoord 'een duurzame sportinfrastructuur' en één van de kernindicatoren die wordt gebruikt om de impact van het sportakkoord te monitoren.

Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

Meer informatie

G.C.W. Wendel-Vos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)