86% van de bevolking vanaf 12 jaar is tevreden met het sport- en beweegaanbod in de omgeving

Het aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder, dat tevreden is met het sport en beweegaanbod in hun omgeving

 

Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod wordt verdeeld in de volgende drie aspecten:

- Aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving
- Voldoende keus uit verschillende sporten in de buurt
- Voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2016
Nieuwe cijfers: 2019

Overzicht

De tevredenheid sport- en beweegaanbod is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoe tevreden zijn Nederlands met het sport- en beweegaanbod dat er is? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Deze worden voor verschillende groepen in de bevolking beschreven en een internationale vergelijking wordt gemaakt. Daarnaast wordt een toelichting op het huidige beleid gegeven in relatie tot de kernindicator.

Heden, verleden en toekomst

Heden verleden toekomst grafiek

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Merendeel is tevreden met sport- en beweegaanbod in de buurt

In 2016 was 86% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun directe woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014. 

De  Sport Toekomstverkenning concludeert dat de tevredenheid met het sport- en beweegaanbod tot 2030 iets zal dalen. Dit komt doordat het tijd kost voor om aanbod aan te passen aan de veranderende vraag die ontstaat door vergrijzing, toename niet-westerse migranten en individualisering.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012-2016

Methode: De tevredenheid over het sport- en beweegaanbod in de omgeving is nagevraagd in de VTO. Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod is bepaald door de gemiddelde score te berekenen over de waardering van de volgende drie aspecten:

- Aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving
- Voldoende keus uit verschillende sporten in de buurt
- Voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen

De drie aspecten wegen even zwaar in de tevredenheidsscore. Ieder aspect is onderzocht met een stelling, waarachter een vijfpuntsschaal zit: van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens.

Tevredenheid sport- en beweegaanbod door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen en vrouwen zijn even tevreden met het aanbod

In 2016 was 87% van de Nederlandse mannen en 86% van de Nederlandse vrouwen van 12 jaar en ouder (zeer) tevreden met de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in hun directe woonomgeving. Dit beeld komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen in tevredenheid over beweegmogelijkheden tussen leeftijdsgroepen

Tevredenheid over sport- en beweegmogelijkheden in de buurt neemt iets toe  met de leeftijd.  In 2016 was 81% van de Nederlanders van 12 t/m 19 jaar tevreden met het sport-en beweegaanbod in de woonomgeving. Voor 65 t/m 79 jarigen was dit 91%.  Dit beeld komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Geen verschil in tevredenheid over aanbod tussen opleidingsniveaus

In 2016 waren Nederlandse lageropgeleiden van 25 jaar en ouder even tevreden met de sport en beweegmogelijkheden in de buurt als middelbaar en hogeropgeleiden. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014. 

 

 

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Nederlanders met en zonder aandoening/beperking zijn even tevreden met aanbod

In 2016 waren Nederlanders van 12 jaar en ouder met een chronische aandoening of lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) even tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt als mensen zonder een aandoening of beperking. Dit beeld komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De tevredenheid sport- en beweegaanbod is ook uitgesplitst  naar:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Mate van verstedelijking
  • Gemeentegrootte
  • Ervaren gezondheid

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Internationale vergelijking

Internationale vergelijking

Nederlanders zijn het meest tevreden van alle Europeanen

In een Europees onderzoek is bij alle EUEuropese unie lidstaten nagevraagd of de omgeving waarin men woont veel sport en beweegmogelijkheden worden aangeboden. Deze vraag was onderdeel van de Eurobarometer over sport en bewegen waarin ongeveer 1000 personen per lidstaat zijn bevraagd. De vraag die gesteld werd was: 'Biedt de omgeving waar in u woont veel mogelijkheden om te sporten en te bewegen?'. De vraag kon beantwoord worden op een schaal van zeer mee eens tot zeer mee oneens.   

 

Top 5 Eurobarometer

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Nederlands het meest tevreden

Van de Europeanen is gemiddeld 74% tevreden met de sport- en beweegmogelijkheden in zijn omgeving. In Nederland (94%) waren de mensen volgens deze vragenlijst het meest tevreden met het sport en beweegaanbod in de buurt. Gevolgd door Denemarken (91%) en Zweden (88%). Ook zijn de Nederlanders met 64% het meest positief over de inzet van lokale autoriteiten op het gebied van bewegen en sport  in vergelijking met de andere landen (EUEuropese unie gemiddelde, 49%).

Beleid

Nationaal sport- en beweegbeleid

Op 29 juni 2018 werd het Nationaal Sportakkoord: Sport verenigt Nederland ondertekend. Dit akkoord heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De strategische partners van het sportakkoord (het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , VSG , VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten en NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie  hebben zes ambities geformuleerd:

- Inclusief sporten & bewegen                       - Duurzame sportinfrastructuur
- Vitale sport- en beweegaanbieders         - Positieve sportcultuur
- Vaardig in bewegen                                           - Topsport die inspireert

De tevredenheid met het sport- en beweegaanbod hangt samen met de beweegvriendelijkheid van de omgeving. Deze kernindicator is onderdeel van het deelakkoord 'een duurzame sportinfrastructuur' en één van de kernindicatoren die wordt gebruikt om de impact van het sportakkoord te monitoren.

Meer informatie

A. Tiessen-Raaphorst (SCPSociaal Cultureel Planbureau )