In 2022 bezochten 16% van de Nederlandse bevolking maandelijks of vaker sportwedstrijden en/of sportevenementen

Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat maandelijks of vaker sportwedstrijden en/of sportevenementen bezoekt

 

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS, 2012-2018 (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)), 2020-2022 (Mulier Instituut)
Meetjaar: 2022
Nieuwe cijfers: 2025

 

Overzicht

 Sportfan via bezoek is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders bezoeken maandelijks of vaker sportwedstrijden en sportevenementen? Het kan gaan om zowel professionele wedstrijden als amateur wedstrijden, zo ook familie van sportende kinderen. Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het bezoeken van sportwedstrijden en sportevenementen wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven. Daarnaast wordt een korte toelichting over het huidige beleid op dit gebied gegeven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek Bezoek van sportwedstrijden en/of sportevenementen 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Bezoek maandelijks sportwedstrijden gedaald

In 2022 bezocht 16% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd of sportevenement. Dit is meer dan in 2020, maar minder dan in eerdere meetjaren. Door de coronamaatregelen waren er in 2020 ook minder sportwedstrijden en sportevenementen, daarnaast was het aantal bezoekers per evenement dikwijls beperkt.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het bezoek aan commerciële sportevenementen zal toenemen tot 2030. Het sportbezoek bij de amateurclubs zal echter tot 2030 gelijk blijven.

 

Landsdeel

Sla de grafiek Bezoek van sportwedstrijden en/of sportevenementen 2022 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen

Het percentage Nederlanders van 12 jaar en ouder dat  maandelijks of vaker sportwedstrijden en sportevenementen bezoekt was in 2022 het hoogst in Noord- en Oost-Nederland, maar het verschil met de andere landsdelen is klein. 

Tussen 2012 en 2018 is een stabiele trend te zien voor West- en Zuid-Nederland. Voor Noord- en Oost-Nederland varieerde het percentage over de meetjaren. In alle landsdelen van Nederland is in 2020 het percentage gedaald, waarna het in 2022 weer is gestegen.

 

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed. Door een wat tegenvallende respons van de face-to-face interviews in 2022 zijn extra respondenten benaderd voor de interviews. Een en ander had tot gevolg dat het veldwerk voor een kleine groep later plaatsvond (maart-mei 2023).

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS. De VTO-metingen van 2020-2022 zijn tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.  

Methode: Het bezoeken van een sportevenement is nagevraagd in de VTO. Aan respondenten is gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sportwedstrijden en/of sportevenementen hebben bezocht. Meer informatie over de methode is te vinden op de methode pagina van de (kern)indicatoren.

Sportfan via bezoek door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek Bezoek van sportwedstrijden en sportevenementen naar geslacht 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Wedstrijdbezoek vaker door mannen

In 2022 bezocht 20% van de Nederlandse mannen en 13% van de vrouwen van 12 jaar en ouder een sportwedstrijd en/of sportevenement. 

Dit is vergelijkbaar met de periode 2012 -2018. In 2020 was er geen verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Door de coronamaatregelen waren er in 2020 minder sportwedstrijden en sportevenementen.

 

Leeftijd

Sla de grafiek Bezoek van sportwedstrijden en sportevenementen naar leeftijd 2012-2020 over en ga naar de datatabel

Jongeren en ouders bezoeken vaakst sportwedstrijden

In 2022 was het aandeel Nederlanders dat maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of sportevenement bezoekt twee keer zo groot onder 12 t/m 19 jarigen (32%) en 35 t/m 54 jarigen (21%) vergeleken met de andere leeftijdsgroepen (maximaal 14%). Bij de 35 t/m 54 jarigen gaat het vaak om ouders die hun kinderen begeleiden. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Bezoek van sportwedstrijden en sportevenementen naar hoogst voltooide opleiding 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Lager opgeleiden bezoeken minder vaak sportwedstrijden

In 2022 bezocht 10% van de lager opgeleiden Nederlanders van 25 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of evenementen. Voor middelbaar en hoger opgeleide Nederlanders lag dit percentage iets hoger (15%).  Dit beeld varieert per meetjaar, maar de verschillen zijn klein. 

 

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek Bezoek van sportwedstrijden en sportevenementen naar chronische aandoening/beperking 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mensen met een aandoening  en beperking bezoeken minder vaak sportwedstrijden

In 2022 bezochten Nederlanders van 12 jaar en ouder met een chronische aandoening, al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel), minder vaak maandelijks een sportwedstrijd en/of sportevenement dan Nederlanders zonder een aandoening of beperking (11% vs 18%). Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.
Van de mensen met alleen een lichamelijke beperking bezocht 13% een sportwedstrijd en/of sportevenement in 2022.

Door de coronamaatregelen waren er in 2020 minder sportwedstrijden en sportevenementen.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportfan via bezoek is ook uitgesplitst naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Sportbezoek naar type wedstrijden en sporttak

Type wedstrijd

Sla de grafiek Bezoek van sportwedstrijden en sportevenementen naar type wedstrijd/evenement 2018 over en ga naar de datatabel

Eenderde Nederlanders bezoekt sportwedstrijden van bekenden

In 2018 bezocht 17% de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker sportwedstrijden of sportevenementen waaraan familieleden of vrienden deelnamen. In de helft van de gevallen was dit bezoek wekelijks of vaker.  In 2018 bezocht 5% van de Nederlanders maandelijks of vaker een sportwedstrijden of sportevenement met betaalde toegang. 

Voor 2020 en 2022 zijn deze cijfers niet beschikbaar.

Sporttak

Sla de grafiek Top 10 meest bezochte sporten 2012-2016 over en ga naar de datatabel

Veldvoetbal is de meest bezochte sport in Nederland

Van de sporten die Nederlanders minimaal 1x per jaar bezochten in de periode 2012-2016 was veldvoetbal veruit de meest  bezochte sport (58%). In 2016 bezocht de helft (49%) van alle voetbalbezoekers alleen het amateurvoetbal, een vijfde (22%) bezocht alleen betaald voetbal en bijna een op de drie (29%) bezocht zowel amateur als betaalde voetbalwedstrijden.

*Voor 2020 en 2022 zijn er te weinig gegevens beschikbaar.

Beleid

Stimuleringsbeleid van topsportevenementen

De Nederlandse overheid faciliteert in het organiseren van internationale sportevenementen in Nederland. Het Rijk doet dit doormiddel van het beschikbaar stellen van subsidies. Deze worden verstrekt wanneer een programma van side events wordt georganiseerd en er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het evenementenbeleid 2014. Op de Topevenementenkalender zijn de sportevenementen te vinden die zijn toegewezen aan Nederland. Ook staan daar de evenementen waarin de sportbonden geïnteresseerd zijn om te organiseren.

De Nederlandse Sportraad speelt een grote rol in de ontwikkeling van de Topevenementkalender. Daarnaast draagt de raad bij aan het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en aan het vergroten van het rendement van sportevenementen. In het werkprogramma 2021-2024 is de doelstelling opgenomen om de haalbaarheid van mega- en multisportevenementen te onderzoeken.


Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

Meer informatie

G.C.W. Wendel-Vos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))