In 2022 bezochten 16% van de Nederlandse bevolking maandelijks of vaker sport volgt via media

Het aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat wekelijks of vaker sport volgt via media

 

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO) CBS, 2012-2018 (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)), 2020-2022 (Mulier Instituut)
Meetjaar: 2022
Nieuwe cijfers: 2025

Overzicht

Sportfan via media is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders volgen wekelijks of vaker sport via media? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het volgen van sportwedstrijden via media wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek Volgen van sport via media 2012-2022* over en ga naar de datatabel

Meer dan de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via media

In 2022 volgde 58% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren. In 2012-2018 waren de vraagstelling en antwoordopties wel anders, namelijk: televisie, radio, kranten of tijdschriften.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het volgen van sport via de media zal toenemen tot 2030.

Landsdeel

Sla de grafiek Volgen van sport via media 2022 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen

In 2022 volgde Nederlanders van 6 jaar en ouder woonachtig in Oost-Nederland het vaakst wekelijks sport via media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Dit beeld verschilt over de jaren. 

Tussen 2012 en 2022  is er een stabiele trend te zien voor alle gewesten, met kleine verschillen over de meetjaren.

 

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Daarnaast is in 2020 door de coronacrisis het veldwerk anders verlopen dan normaal. Hierdoor zijn er minder face-to-face interviews afgenomen. Het is onbekend of deze aanpassingen de vergelijkbaarheid met eerdere metingen hebben beïnvloed. Door een wat tegenvallende respons van de face-to-face interviews in 2022 zijn extra respondenten benaderd voor de interviews. Een en ander had tot gevolg dat het veldwerk voor een kleine groep later plaatsvond (maart-mei 2023).

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Vrijetijdsomnibus (VTO). 2012-2018, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS. De VTO-metingen van 2020-2022 zijn tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS. 

Methode: Het wekelijks volgen van sport via media is nagevraagd in de VTO. Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sport hebben gevolgd via (online kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Iemand wordt als wekelijkse sportfan volger beschouwd als hij/zij via één of meerdere van de vier mediavormen minimaal wekelijks sport volgt. Nota bene, in 2012-2018 waren de antwoordopties anders, namelijk: televisie, radio, kranten of tijdschriften. Meer informatie over de methode is te vinden op de methode pagina van de (kern)indicatoren.

Sportfan via media door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek Volgen van sport via media naar geslacht 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mannen volgen vaker sport dan vrouwen

In 2022 volgden  Nederlandse mannen van 6 jaar en ouder vaker sport via de media, zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps dan vrouwen. Het aandeel lag bij mannen ongeveer 1,5 keer hoger dan bij vrouwen; respectievelijk 70% en 46%. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek Volgen van sport via media naar leeftijd 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Volgen van sport via media populairst bij 55-plussers

In 2022 volgden Nederlandse 55-plussers vaker sport via de media, zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps, dan mensen jonger dan 55 jaar. Dit is vergelijkbaar met cijfers uit eerdere meetjaren. Kinderen (6 t/m 11 jaar) volgden het minst vaak sport via de media vergeleken met de andere leeftijdsgroepen.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek Volgen van sport via media naar hoogst voltooide opleiding 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Hoger opgeleiden volgen minder vaak sport via de media

In 2022 volgde 57% van de hoger opgeleide Nederlanders van 25 jaar en ouder wekelijks of vaker sport via media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Dit percentage is iets lager dan onder lager opgeleide Nederlanders (63%). Dit beeld komt  overeen met eerdere meetjaren. Over de tijd zijn de trends per opleidingsgroep min of meer stabiel.

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek Volgen van sport via media naar chronische aandoening/beperking 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Mensen met een chronische aandoening volgen iets vaker sport via media

In 2022 volgde 62% van de Nederlanders  van 6 jaar en ouder met een chronische aandoening en een lichamelijke beperking (motorisch, auditief of visueel) wekelijks of vaker sport via de media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Dit is iets vaker dan Nederlanders zonder aandoening of beperking (57%). Dit beeld varieert over de meetjaren. 

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportfan via media is ook uitgesplitst  naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Gebruikte type media om sport te volgen

Totale bevolking

Sla de grafiek Gebruikte type media om sport te volgen 2022 over en ga naar de datatabel

Wekelijks sport volgen via (online) televisie het populairst

In 2022 was (online) televisie het meest gebruikte medium om te sport te volgen (44%). Onder de Nederlanders die aangeven wekelijks sport te volgen via de media doet 35% dit via (online) kranten of tijdschriften, 31% via sociale media, 23% via (sport)websites en/of -apps en 17% via (online) radio of podcasts.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek Type media gebruikt om sport te volgen naar leeftijd 2022 over en ga naar de datatabel

Jongeren volgen sport via sociale media en (online) televisie, ouderen via (online) televisie en -kranten

In 2022 gebruikte Nederlanders van 40 jaar en ouder die wekelijks of vaker sport volgden via de media hiervoor vooral (online) televisie en (online) kranten of tijdschriften. Onder 6 t/m 39 jarigen werd sociale media vaker gebruikt dan onder de 40 plussers. 

 

Meer informatie

G.C.W. Wendel-Vos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))