In het kader van de Regionale Sport Toekomstverkenning  (RSTV Regionale Sporttoekomstverkenning (Regionale Sporttoekomstverkenning)) Drenthe hebben alle 12 gemeenten in Drenthe de beleidsanalysetool  ingevuld. De belangrijkste resultaten omvatten:

 • Stand van zaken huidige beleidsnota's sport en bewegen
 • Mate van samenwerking met andere beleidsterreinen
 • Belangrijkste beoogd resultaat van sportbeleid in de gemeenten
 • Belangrijkste thema's in gemeentelijk beleid sport en bewegen
 • Thema's waar op dit moment (ook) bovenlokaal/regionaal invulling aan wordt gegeven

De beleidsanalysetool is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het huidige beleid. Naast het beleidsterrein sport worden ook aan sport en bewegen gerelateerde beleidsinspanningen op het terrein van gezondheid, gezondheidszorg, onderwijs, stedenbouw, infrastructuur en milieu meegenomen.

Huidige beleidsnota's sport en bewegen

Sla de grafiek Stand van zaken huidige beleidsnota's sport en bewegen in Drenthe over en ga naar de datatabel

Uit de beleidsanalyse bleek dat 3 van de 12 gemeenten een actuele nota Sport en Bewegen hebben. In 4 gemeenten is sport en bewegen als thema opgenomen in domein overstijgende nota’s. Het thema sport en bewegen lijkt ook een plek te krijgen in steeds meer andere nota's. Met name in nota's op het gebied van sociaal domein/welzijn en gezondheid. In 4 gemeenten werd op het moment dat de beleidsanalysetool werd ingevuld gewerkt aan een nieuwe nota Sport en Bewegen. Dit was in Borger-Odoorn, Coevorden, Meppel en Midden-Drenthe.

Mate van samenwerken met andere beleidsterreinen

Sla de grafiek Mate van samenwerking met andere beleidsterreinen over en ga naar de datatabel

De meeste Drentse gemeenten werken samen in het bepalen van sport- en beweegbeleid. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar samenwerking met de beleidsdomeinen gezondheid, onderwijs en welzijn.

Belangrijkste beoogde resultaat sport- en beweegbeleid

Sla de grafiek Beoogd resultaat van sport- en beweegbeleid in Drentse gemeenten over en ga naar de datatabel

Uit de beleidsanalyse bleek dat bevorderen van gezondheid het belangrijkste beoogd resultaat is van het sportbeleid bij gemeenten. Dit stond bij 6 gemeenten op de eerste plaats, bij 4 gemeenten op de tweede plaats en bij 2 gemeenten op de derde plaats. Een duidelijke nummer twee is het bevorderen van bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast bleek economische impact niet of van beperkt belang te zijn in de regio Drenthe.

Belangrijkste beoogde resultaat sport- en beweegbeleid

Sla de grafiek Thema's in gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe over en ga naar de datatabel

Bovenstaande figuur geeft de belangrijkste thema's weer voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid in Drenthe. De twee belangrijkste thema's zijn de gezondheidswaarde van sport en bewegen / actieve leefstijl en sport en beweegstimulering. In het verleden (bron: landelijke Monitor Lokaal Sportbeleid, 2016) was sportaccommodaties het belangrijkste thema.

Thema's met invulling (deels) bovenlokaal/regionaal

Aan de gemeenten is ook gevraagd welke thema's met name bovenlokaal of regionaal zouden moeten worden opgepakt. De antwoorden die door gemeenten werden gegeven in de beleidsanalysetool waren zeer divers. Onderstaand een kort overzicht.

Thema's die twee keer werden genoemd:

 • (grotere) sport- en beweegevenementen
 • topsport en talentontwikkeling
 • sportaccommodaties

Thema's die één keer werden genoemd:

 • economische waarde van sport / sport en economie
 • gezondheidswaarde van sport en bewegen / gezonde actieve leefstijl
 • sport en onderwijs
 • sport en bewegen in de openbare ruimte / beweegvriendelijke omgeving
 • aangepast sporten