Deze pagina bevat informatie over actueel en historisch sport- en beweegbeleid in Nederland, een verwijzing naar de cijfers die worden gebruikt voor het monitoren van het Nationaal Sportakkoord, een verwijzing naar de handreiking voor lokale beleidsmakers voor het werken met data ten behoeve van lokaal sport- en beweegbeleid en een overzicht van beschikbare interventies en handreikingen voor lokaal beleid.

Kennis voor sport- en beweegbeleid in Nederland

Feiten en cijfers over sport en bewegen geven belangrijke input voor beleid op zowel het nationale als het regionale en lokale niveau. Zo hebben de resultaten uit de sporttoekomstverkenning bijgedragen aan de agendavorming voor het Nationale Sportakkoord. De kernindicatoren sport en bewegen leveren een bijdrage aan de beleidsontwikkeling. Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

Knop national sportakkoord

tekst national sportakkoord

Monitoring Nationaal sportakkoord

In het kader van het monitoren van het Nationaal Sportakkoord worden de ontwikkelingen in het werkveld sport en bewegen gevolgd in de tijd aan de hand van een selectie van indicatoren.

Klik hier voor meer informatie over de monitor Nationaal Sportakkoord.

kaartje

Sportakkoord I

Tekst

Lokale en regionale sportakkoorden

Lokale en regionale partijen worden aangemoedigd data in te zetten voor het ontwikkelen van lokale en regionale sportakkoorden. Bijvoorbeeld door een startfoto samen te stellen van het lokale sport- en beweeglandschap en na te denken over de verwachte en wenselijke toekomst voor sport en bewegen in de regio.

Klik hier voor meer informatie over het werken met lokale data.

Domeinoverstijgend beleid

Sport- en beweegbeleid in Nederland wordt in de eerste plaats, maar niet uitsluitend geformuleerd vanuit de directie Sport van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Ook bij de uitvoering van het beleid zijn diverse stakeholders betrokken. In deze paragraaf wordt vanuit een domeinoverstijgende blik kort uiteengezet hoe het huidige sport- en beweegbeleid in Nederland is vormgegeven.

Vanuit het Ministerie van VWS is, samen met een breed scala aan stakeholders, invulling gegeven aan het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. Het Ministerie van I&W Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) geeft samen met relevante andere partijen invulling aan de Agenda Fiets. In alle drie de akkoorden is sprake van een integrale aanpak. 

Nationaal sportakkoord
In het Nationaal Sportakkoord staat een leven lang plezier in sport centraal. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.  Het akkoord kent zest ambities: 'Inclusief sporten en bewegen', 'duurzame sportinfrastructuur', 'vitale aanbieders', 'positieve sportcultuur' , 'van jongs af aan vaardig in bewegen' en 'topsport die inspireert'. Net als in de voorgaande beleidsperiode, is de inzet van buurtsportcoaches cruciaal. Er zijn nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) over de Brede Regeling Combinatiefuncties waarmee een verhoging van het aantal buurtsportcoaches met 650 fte wordt vastgelegd.

Nationaal preventieakkoord
Met het Nationaal Preventieakkoord wordt ingezet op een gezonder Nederland. De focus ligt op drie onderwerpen: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Preventie van overgewicht wordt ingevuld door gezond eten te bevorderen, meer en beter sporten en bewegen aantrekkelijker te maken, een gezondere omgeving te maken en voor hen die het nodig hebben te zorgen voor een toegankelijke en passende ondersteuning en zorg. In het Nationaal Preventieakkoord wordt het doel gesteld dat in 2040 75% van de inwoners van Nederland voldoet aan de beweegrichtlijnen. 

Agenda fiets
Met de Tour de Force wordt ingezet op 200.000 extra forensen op de fiets en 20% meer fietskilometers in 2027. Er wordt gewerkt aan meer ruimte voor de fiets in steden, een kwaliteitsimpuls op regionale fietsroutes, het aantrekkelijker maken van de fiets in combinatie met OV en/of auto, gerichte stimulering van fietsen, minder fietsslachtoffers, minder gestolen fietsen, versterken van de kennisinfrastructuur en de fiets in de omgevingsvisies om de vitaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving te bevorderen.

Handreikingen en interventies voor lokaal beleid

Handreikingen

Er zijn verschillende handreikingen voorhanden voor gemeenten die actief aan de slag willen met sport- en beweegbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan:

Beleidswijzer Sport en bewegen
Handreiking Sportieve Gemeente
Gezond Ontwerp Wijzer
Wat werkt dossier gecombineerde leefstijlinterventie
Wat werkt dossier ouderen en bewegen
Een integrale aanpak voor sport en bewegen

 

 

Interventiedatabase

In de Interventiedatabase Gezond en Actief leven staan erkende sport- en beweeginterventies (Goed beschreven, Goed onderbouwd en Effectief) die in Nederland beschikbaar zijn. U kunt interventies zoeken op diverse criteria zoals doelgroep, setting of thema. Bij iedere interventie staat een toelichting en informatie om contact te leggen met de aanbieder.