Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert de kernindicatoren sport en bewegen. Een belangrijk aspect hiervan is het bewaken van de kwaliteit van de preferente databronnen. Vanuit deze kwaliteitscontext heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het RIVM gevraagd te verkennen wat naar de huidige stand van de wetenschap en uitgaande van de huidige monitoringstructuur de mogelijkheden zijn om sporten, bewegen en sedentair gedrag objectief te gaan monitoren bij een grote populatie. Om deze vraag te beantwoorden heeft het RIVM een literatuurstudie uitgevoerd en interviews met experts gehouden . In deze factsheet worden de resultaten behandeld in het kader van drie kernindicatoren, te weten: voldoen aan de Beweegrichtlijnen, wekelijks sporten, en sedentair gedrag.