Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024 (2020)

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024 (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2020). Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 32793 nr. 481

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2019-2020, kamerstuknummer 32793, ondernummer 481

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-481.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Met de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) wil de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het thema gezondheid breed op de agenda zetten. In het document zijn ambities en handelingsperspectieven voor vier gezondheidsvraagstukken opgesteld die richting geven aan lokaal en landelijk beleid, namelijk gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving, gezondheidsachterstanden verkleinen, druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen en vitaal ouder worden. Binnen deze vraagstukken wordt op verschillende plekken ingezet op het stimuleren van bewegen, zoals het verbeteren van een beweegvriendelijke omgeving, het bevorderen van fietsverkeer in en tussen steden, het creëren van inclusieve speelplekken en het investeren in beweegaanbod of -programma’s voor ouderen.

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022 (2020)

Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022 (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Referentie IenW (2020). Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 20 maart 2020, nr. IenW/BSK-2020/46825, houdende een specifieke uitkering in verband met snelfietsroutes (Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes 2020-2022). Den Haag: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Staatscourant 2020 nr. 50437.

Web-link

Besluit:

Staatscourant 2020 nr. 50437

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-16154.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Groei van het fietsgebruik heeft grote maatschappelijke voordelen. Fietsen draagt bij aan belangrijke nationale doelen, waaronder het verbeteren van gezondheid. Het kabinet heeft 26 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes.

Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020 (2020)

Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020 (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Referentie IenW (2020). Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 1 oktober 2020, nr. IENW/BSK-2020/181458, houdende tijdelijke regels voor toekenning van specifieke uitkeringen ter stimulering van het nemen van maatregelen ten behoeve van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur 2020 (Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020). Den Haag: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Staatscourant 2020 nr. 50437.

Web-link

2020:

Staatscourant 2020 nr. 50437

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-50437.html

2021:

Staatscourant 2021 nr. 43017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-43017.html#d17e366

Korte omschrijving/ doelstelling

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten over een tijdelijke regeling (tot 1 januari 2025), dat als doel heeft om veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van de verkeersinfrastructuur te bevorderen. De uitkering kan voor verschillende onderdelen worden verstrekt. In het kader van bewegen gaat het onder andere om:

 • Proeven met maatregelen die als doel hebben dat kinderen en jongeren veilig per fiets naar school kunnen gaan. Het gaat hierbij om een van de zes pilots rond het thema ‘Veilig fietsen naar school’, bedoeld voor basisscholen. 
 • Stimulering van het gebruik van de fiets voor woon-werk en zakelijk verkeer. Deze stimulering wordt doorgezet in 2021.

Daarnaast wordt er in 2021 ingezet op ondersteuning bij het opstellen van regionaal fietsnetwerkplan. Er zijn procesafspraken gemaakt om op basis van regionale fietsnetwerkplannen te komen tot een ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)’, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om de fiets beter te benutten als vervoersmiddel. Zie hiervoor Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie (IenW, 2022).

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025 (2022)

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025 (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Referentie IenW (2022). Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie. Den Haag: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), vergaderjaar 2021-2022, 31305, nr. 362

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 31305, ondernummer 362

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31305-362.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) is opgesteld in het kader van het samenwerkingsverband voor de fiets: Tour de Force. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil inzetten op meer fietsbewegingen, met vier concrete doelen:

 1. Aan het eind van deze kabinetsperiode pakken 100.000 mensen extra de fiets naar het werk.
 2. Bij nieuwe woningbouw worden consequent de voordelen die de fiets kan bieden bij de ontsluiting daarvan benut.
 3. In deze kabinetsperiode komt er een plan om zoveel mogelijk kinderen en mensen die nu niet kunnen fietsen aan het fietsen te krijgen.
 4. Nederland is en blijft fietsland nummer één in de wereld.

In het kader hiervan wordt ingezet op de bouw van nieuwe en betere fietsenstallingen, goede doorfietsroutes, het bereikbaar maken van gebieden waar woningen worden gebouwd (aanleg van doorfietsroutes, fietstunnels, fietsbruggen, etc.). Er is ook gebruik gemaakt van de campagne ‘Kies de fiets!’, waarbij alle werknemers op werden geroepen om 10% van haar medewerkers op de fiets te krijgen. Fietsambassadeurs uit 15 organisaties laten namens het ministerie van IenW zien hoe dit in de praktijk werkt.

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (2020)

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen))
Referentie OCW (2020). Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen t.v.v. nr. 22 over bewegingsonderwijs als deugdelijkheidseis. Den Haag: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vergaderjaar 2019-2020, kamerstuk 35102, nr. 23.

Web-link

Kamerstuk:

Kamerstuk Tweede Kamer 2019-2020, kamerstuknummer 35102, ondernummer 23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35102-23.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Vanaf 1 augustus 2023 dient iedere leerling in het primair onderwijs minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs te ontvangen.

Subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs (2021)

Subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs (2021)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen))
Referentie OCW (2021). Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 juli 2021, nr. PO primair onderwijs (primair onderwijs)/ 28571561, houdende regels voor subsidieverstrekking ten behoeve van impuls en innovatie in het bewegingsonderwijs (Subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs). Den Haag: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Staatscourant 2021, 35920.

Web-link

Besluit:

Staatscourant 2021, 35920

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-35920.html#d17e385

Verlenging van de subsidieregeling:

Staatscourant 2022, 9199

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-9199.html

Verhoging subsidieplafond:

Staatscourant 2022, 29432

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29432.html

 

Korte omschrijving/ doelstelling

De subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die zich willen inspannen meer bewegingsonderwijs te gaan geven om aan de wettelijke eis van ten minste twee uur bewegingsonderwijs (zie hiervoor Verplicht minimaal twee uur bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (OCW, 2020)) per week te komen of om meer dan twee uur per week te realiseren (d.m.v. meer lessen bewegingsonderwijs of door bewegen door de schooldag heen te regelen). In 2019 gaf 36% van de basisscholen minder dan twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

De regering geeft financiële ondersteuning om een procesbegeleider aan te stellen. Deze kan het proces van meer beweging in het onderwijs (bewegingsonderwijs of door de schooldag heen) ondersteunen door bijvoorbeeld inzichtelijk te maken waar de scholen behoefte aan hebben, welke ondersteuning passend is en waar die ondersteuning aan wordt geboden, het stimuleren van samenwerking tussen verschillende scholen op het gebied van bewegingsonderwijs en het stimuleren van visievorming over bewegingsonderwijs of verbeteren van de kwaliteit daarvan op regionaal/provinciaal niveau of bestuursniveau. Ieder schoolbestuur kan per tijdvak maximaal 25.000 euro aanvragen. Extra subsidies komen beschikbaar wanneer scholen met elkaar samenwerken, tot maximaal 85.000 euro.

Topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde (2020)

Topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2020). Topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2020-2021. Kamerstuk 30234 nr. 257.

Web-link

Brief evenementenstrategie (2020):

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 30234, ondernummer 257

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-257.html

Brief buitengewone topsportevenementen (2021):

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 30234, ondernummer 263

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-263.html

Besluit:

Staatscourant 2021, 1947

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-1947.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De strategische partners hebben een breed gedragen evenementenstrategie ontwikkeld. Het doel hiervan is dat zoveel mogelijk Nederlanders kunnen genieten van topsportevenementen door een divers palet aan topsportevenementen aan te bieden. Er wordt ingezet op:

 1. Het creëren van afstemming en samenhang.
 2. Het bevorderen van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde evenementen.
 3. Het creëren van een podium waar bijvoorbeeld gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun maatschappelijke of economische ambities kunnen realiseren.

De doelstelling van VWS wordt het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij actiepunt 2. Concrete actiepunten:

 • Bestuurlijke en operationele samenwerking. Om samenwerking en kennisdeling in de praktijk te waarborgen, wordt het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) opgericht. Het CIT bestaat in ieder geval uit een vertegenwoordiging van NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), de VSG en VWS. Het CIT zal een kennis- en netwerkfunctie vervullen bij de ontwikkeling van een breed aanbod van topsportevenementen in Nederland.
 • Structurele samenwerking met andere ministeries
 • Onderzoeks- en innovatieprogramma
 • Maatschappelijk activatieprogramma
 • Buitengewone sportevenementen
 • Vergroten van aantrekkelijkheid van de paralympische evenementen
 • Nieuwe subsidieregeling.

In het kader hiervan spreekt de Minister van Medische Zorg in 2021 zijn steun uit voor de volgende buitengewone topsportevenementen: European Para Championships (EPC 2023), Super WK wielrennen 2027 en WK voetbal vrouwen 2027.

‘‘Ons voetbal is van iedereen, Samen zetten we discriminatie buitenspel’’ (2020)

‘‘Ons voetbal is van iedereen, Samen zetten we discriminatie buitenspel’’ (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2020). Plan om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan: ‘‘Ons voetbal is van iedereen, Samen zetten we discriminatie buitenspel’’. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2019-2020. Kamerstuk 30234 nr. 241.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2019-2020, kamerstuknummer 30234, ondernummer 241

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-241.html

Voortgangsrapportage:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 30234, ondernummer 293

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-293.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Naar aanleiding van de racistische uitingen aan Excelsior-speler Mendes Moreira tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior op 17 november 2019, hebben de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), VWS, het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)) afspraken gemaakt om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan. De aanpak werkt langs drie lijnen:

 • Voorkomen. Dit houdt in: A) een campagne (Ons voetbal is van iedereen) B) een trainingsprogramma voor clubs om te werken aan bewustwording en om te ondersteunen in het stellen van de norm en het handhaven van grenzen. C) scholing voor officials en medewerkers tuchtzaken. D) fairplaytrajecten bij clubs en op scholen.
 • Signaleren. Dit houdt in: A) subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) van VWS. B) meldingsapp. C) slimme technologie beschikbaar maken om discriminerende uitingen beter te kunnen registreren. D) uitbreiden van de rapportagetool voor scheidsrechters.
 • Sanctioneren. Dit houdt in: A) invoeren integraal persoonsgerichte aanpak, B) kennis over strafmogelijkheid vergroten, C) strafeis Openbaar Ministerie, D) (digitale) meldplicht, E) versterken tuchtrecht, F) instellen speciaal aanklager, G) aanpassen handboek competitiezaken en richting stadionverbod, H) spreekkorenproject.

De stakeholders willen een brede positieve beweging op gang brengen. We willen dat de kleine groep die het verpest voor de rest, aangesproken wordt door de grote groep die klaar is met racisme.

Human Capital Agenda (2020)

Human Capital Agenda (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2020). Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2019-2020, Kamerstuk 30234, nr. 252.

Web-link

Verslag:

Kamerstuk Tweede Kamer 2019-2020, kamerstuknummer 30234, ondernummer 252.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-252.html

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 30234, ondernummer 264.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-264.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In samenwerking met stakeholders uit de sportsector wordt een Human Capital Agenda opgesteld voor de sportsector. Hierin staat een gezamenlijke visie van de sector op menselijk kapitaal, aangevuld met actiepunten om daarnaartoe te werken. Het doel van de Human Capital Agenda is een gezonde sportsector met voldoende en bekwame (betaalde en onbetaalde) mensen. De input van de stakeholders in de Human Capital Agenda is samen te vatten in vier thema’s. Deze vier thema’s hebben onderling een sterke samenhang en kunnen niet geheel los van elkaar worden gezien, namelijk:

 1. Sectorbreed structureel overleg: een algemene conclusie is dat partijen onvoldoende samenwerken op gebied van professionalisering. Dit maakt het lastig om toe te werken naar gedeelde ambities. De sector geeft aan behoefte te hebben aan een sectorbreed structureel overleg om de aandachtspunten uit de Human Capital Agenda, zoals die zijn verwoord in thema 2, 3 en 4, gezamenlijk op te pakken.
 2. Baanperspectief: binnen een deel van de sportsector is het baanperspectief beperkt. De dienstbetrekking is relatief vaak klein en flexibel van aard.
 3. Verder professionaliseren van het menselijk kapitaal in de sportsector: om sport en bewegen voor uiteenlopende groepen zo toegankelijk en plezierig mogelijk te houden en maken, geven stakeholders aan meer professionals nodig te hebben om vrijwilligers beter op te leiden en te begeleiden. Het gaat hierbij zowel om organisatorische functies in de sport (bijvoorbeeld verenigingsmanagers) als om sporttechnische functies (bijvoorbeeld trainers). Daarnaast zou er een visie gevormd moeten worden op de eisen die de sector stelt aan werkenden en vrijwilligers in de sport.
 4. Verder professionaliseren van de samenwerking met andere sectoren: de sector kan een nog grotere maatschappelijke meerwaarde hebben voor andere sectoren als het menselijk kapitaal binnen de sport verbetert. Hoewel er al veel buurtsportcoaches zijn die samenwerken met andere sectoren, is er behoefte aan meer van dit type professionals.

Een aantal knelpunten in de Human Capital Agenda wordt aangepakt in de uitwerking van het Nationale Sportakkoord, maar er is behoefte aan bundeling en eenduidigheid van de initiatieven, gekaderd binnen een gezamenlijke visie. VWS gaat de sportsector ondersteunen met het opzetten van dit sectorbrede overleg over menselijk kapitaal en de betrokken partijen in staat stellen om samen de inhoudelijke thema’s die in de Human Capital Agenda beschreven staan aan te pakken.

Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen (2020)

Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2020). Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2019-2020. Kamerstuk 30234 nr. 244.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2019-2020, kamerstuknummer 30234, ondernummer 244

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-244.html

Besluit juni 2020:

Staatscourant 2020, 36574

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36574.html

Besluit september 2020:

Staatscourant 2020, 48142

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48142.html

Besluit 2021:

Staatscourant 2021, 50389

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-50389.html#extrainformatie

Korte omschrijving/ doelstelling

Net als vele andere sectoren wordt de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Er is besloten tot directe sluiting van alle sportverenigingen. Dit heeft een grote organisatorische en financiële impact op de sportsector. Het kabinet heeft maatregelen getroffen om sportverenigingen financieel te ondersteunen. Het gaat in mei 2020 om de volgende maatregelen:

 • Kwijtschelding huurpenningen voor amateursportverenigingen;
 • Stimuleringsregeling voor amateursportverenigingen met een eigen accommodatie;
 • Toegang tot kortlopend krediet voor amateursportverenigingen.

Het gaat in juni 2020 om het verstrekken (op aanvraag) van een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Totaalbedrag beschikbaar van 19,5 miljoen euro.

In september 2020 gaat het om een tegemoetkoming in gederfde huurinkomsten van verhuurders van sportaccommodaties in verband met COVID-19.

In mei 2021 gaat het om een verlaagd btw-tarief voor alternatieve online sportdiensten voor sportscholen.

Nederland vitaal en in beweging (2020)

Nederland vitaal en in beweging (2020)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties))
Referentie VWS / OCW / IenW / SZW / BZK (2021). Nederland Vitaal en in beweging. Den Haag: ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  vergaderjaar 2020-2021, 32793, nr. 552.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 32793, ondernummer 504

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-504.html

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 32793, ondernummer 552

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-552.html

Korte omschrijving/ doelstelling

N.a.v. het Manifest Bewegen het Nieuwe Normaal (Epke Zonderland, prof. dr. Erik Scherder, Sarina Wiegman, Bas van de Goor, Louis van Gaal, Joop Alberda en Guus Hiddink), is een adviesrapport opgesteld i.s.m. bovenstaande ministeries en het NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), NL Aktief, Nevobo, VSG, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), KSB en Mulier Instituut. De grondslag van het rapport zijn de drie beweeggolven, die parellel lopen en elkaar aanvullen en versterken:

 1. Bewegen begint vandaag: korte termijn, bewustwording;
 2. Integraal bewegen: een integrale aanpak om de komende vier jaar voor Nederlanders een verschil te maken;
 3. Duurzaam bewegen: het maken van een start om bewegen duurzaam in het leven van de Nederlander te verankeren.

Op basis van de drie beweeggolven zijn zes actielijnen opgesteld die sterk met elkaar samenhangen en gezamenlijk dus integraal bijdragen aan het meer in beweging krijgen van mensen. De actielijnen zijn:

 1. Openbare voorlichting, communicatie en bewustwording;
 2. Omgeving die uitnodigt tot bewegen;
 3. School en opvang die uitdagen tot bewegen;
 4. Sport en recreatie die mensen in beweging brengt;
 5. Werkomgeving die bewegen faciliteert en stimuleert;
 6. Bewegen en sporten als onderdeel van de zorg.
Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland (2021)

Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland (2021)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2021). Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). vergaderjaar 2020-2021, 30234, nr. 264.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 30234, ondernummer 264

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-264.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport benadrukt het belang om bewegen meer integraal onderdeel te laten uitmaken van dagelijks leven van Nederlandse bevolking; vanuit de overheid in een interdepartementale samenwerking (denk daarbij aan Nederland vitaal en in beweging), maar ook de sportsector en hierbuiten (buitenschools beweegaanbod voor kinderen, bewegend leren tijdens de schooldag, initiatieven om fietsen te stimuleren en slimmer gebruik van de leefomgeving om bewegen te stimuleren). Om het doel van 75% van de Nederlanders te laten voldoen aan de Beweegrichtlijnen stelt de Minister voor Medische Zorg voor om in kaart te brengen welke doelgroepen we met sportbeleid in beweging kunnen krijgen. Specifieke toezeggingen die de minister heeft gedaan of updates die zij heeft gegeven, zijn onder andere:

 • Een financiële tegemoetkoming voor sportbonden met topsportprogramma’s;
 • N.a.v. het overleg tussen de KNVB en FIFA is de procedure voor internationale overschrijvingen van jeugdspelers (10-18 jaar) vereenvoudigd, waardoor jonge asielzoekers kunnen voetballen.
 • In december 2020 is het Uniek Sporten Hulpmiddelen fonds live gegaan, waarbij aanvragen gedaan kunnen worden voor een sporthulpmiddel, wanneer de aanvraag is afgewezen bij de WMO of een zorgverzekeraar.
 • De kamer heeft het manifest ‘Laat kinderen buitenspelen’ ontvangen, waarin aandacht wordt gevraagd voor meer en betere speelruimtes, onderwijs en buitenspeelbeleid. De minister wil vanuit VWS gemeenten inspireren en voorzien van innovatieve ideeën (bijvoorbeeld de rol in de Buitenspeelcoalitie en het ondertekenen van het SamenSpeelakkoord).
Werken vanuit randvoorwaarden voor het Programma Gezonde Groene Leefomgeving (2021)

Werken vanuit randvoorwaarden voor het Programma Gezonde Groene Leefomgeving (2021)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Referentie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)/LNV (2021). Werken vanuit randvoorwaarden voor het Programma Gezonde Groene Leefomgeving. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) / ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Vergaderjaar 2020-2021. Kamerstuk 32793, nr. 549.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 32793, ondernummer 549

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-549.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Door in te zetten op drie randvoorwaarden met elf actielijnen in het Programma Gezonde Groene Leefomgeving wordt er gewerkt aan het doel om gezondheid meer integraal en volwaardig mee te nemen in het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Een gezonde groene leefomgeving is een omgeving die, onder andere, uitnodigt tot bewegen.

De randvoorwaarden met actielijnen zijn:

 1. Het creëren van een stevige kennisbasis en kennisinfrastructuur
  • Landelijk kennisportaal (loket) met overzichtelijke informatievoorziening
  • Een landelijk lerend netwerk
  • Een duurzame, regionaal verankerde kennisinfrastructuur
  • Thematafels
  • Lopende opdrachten als input voor beleid
  • Kennisprogramma’s Klimaat & Gezondheid, Microplastics en achterstandswijken
 2. Het stimuleren van de ontwikkeling en gebruik van passende (beleids-)instrumenten
  • Investeren in data-gedreven ontwerpprincipes
  • Normering in relatie tot gezondheidsrisico’s
  • Maatschappelijke kostenbatenanalyses
  • Combineren financiële stromen
 3. Evaluatie en monitoring
  • Landelijke evaluatie Gezonde Leefomgeving
City Deal Ruimte voor Lopen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2021)

City Deal Ruimte voor Lopen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2021)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties))
Referentie BZK (2021). City Deal Ruimte voor Lopen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Staatscourant 2021, 4664.

Web-link

Officiële Publicatie:

Staatscourant 2021, 4664

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4664.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Steeds meer actieve burgers, maatschappelijke partijen, bestuurders en professionals brengen het belang van lopen, van mensen in de publieke ruimte onder de aandacht. Op dit moment voegt de voetganger zich naar de omgeving: met de smalle stoepen, vaak nog met lantaarnpalen, reclameborden en elektriciteitshuisjes, mensen lopen ondanks de routeapps die de auto adviseren of je naar de dichtstbijzijnde bushalte sturen, ondanks dat voetgangers gedoogd worden op fietspaden. Als er mooie voetpaden zijn, worden ze volop gebruikt en wordt de omgeving leefbaarder. De City Deal is er om te bouwen aan een leefomgeving die uitnodigt tot lopen en om lopen als een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer te maken. De doelen die hiervoor zijn opgesteld zijn:

 • De ideale voetgangersstad: Het ontwikkelen van kennis over de ideale voetgangersstad als vitale, duurzame, veilige, biodiverse en gezonde leefomgeving door ontwerpend onderzoek, interventies en experimenten;
 • Samen oplopen: Het positioneren van ruimte voor lopen als integraal onderdeel van het beleid ten aanzien van ruimte, mobiliteit, recreatie, veiligheid, biodiversiteit, economie, omgeving en gezondheid bij steden, provincies en de rijksoverheid;
 • Verleiden om te lopen: Het ontwikkelen van impactvolle strategieën en het creëren van een goed aanbod om te verleiden tot meer lopen en het bevorderen van een gezonde duurzame leefstijl door het doen van experimenten, campagnes en interventies;
 • Een vitaal stedennetwerk: Het ontwikkelen van een vitaal stedennetwerk gericht op kennisuitwisseling over lopen & stedelijk gebied;
 • Innovatie versnellen en verspreiden: Het creëren van innovaties, die aanstekelijk werken en makkelijk te verspreiden zijn en snel door andere partijen kunnen worden overgenomen.

De City Deal loop van maart 2021 tot oktober 2024.

Beleidsreactie op onderzoek criminele inmenging in de amateursport (2021)

Beleidsreactie op onderzoek criminele inmenging in de amateursport (2021)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Referentie VWS /JenV (2021). Beleidsreactie op onderzoek criminele inmenging in de amateursport. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) / ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Vergaderjaar 2020-2021. Kamerstuk 30234 nr. 261.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 30234, ondernummer 261

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-261.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In 2019 is onderzoek gedaan naar de aard en omvang van criminele inmenging in de amateursport in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat 12,6 procent van de amateursportverenigingen die de vragenlijst invulden in de afgelopen twee jaar met signalen van criminele inmenging is geconfronteerd.

De Ministers voor Medische Zorg en Sport en van Justitie en Veiligheid gaan zich richten op voorlichting aan amateursportverenigingen m.b.t. de risico’s en mogelijke gevolgen van criminele inmenging en vragen de gemeenten om in hun lokale sportakkoord afspraken te maken met politie en sportverenigingen over hoe criminele inmenging kan worden voorkomen en bestreden.

Beleidsreactie rapport ‘Ongelijke leggers’ (2021)

Beleidsreactie rapport ‘Ongelijke leggers’ (2021)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2021). Beleidsreactie rapport ‘Ongelijke leggers’. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2020-2021. Kamerstuk 30234 nr. 265.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2020-2021, kamerstuknummer 30234, ondernummer 265

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-265.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In april 2021 werd het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport. Grensoverschrijdend gedrag wordt hierin gedefinieerd als elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een (al dan niet seksuele) connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een gewelddadige, manipulatieve, bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) hebben samengewerkt aan een plan van aanpak voor de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport. VWS ondersteunt dit plan (financieel), naast de bestaande beleidsimpulsen en initiatieven binnen het Sportakkoord. Thema’s die uitgelicht worden zijn:

 • Erkenning
 • Zorg
 • Sporttuchtrecht
 • Sport-brede en gymsport-specifieke opvolging
(Top)sportbeleid 2022 en verder (2022)

(Top)sportbeleid 2022 en verder (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). (Top)sportbeleid 2022 en verder. Den Haag: ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2021-2022. Kamerstuk 30234 nr. 304.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 30234, ondernummer 304

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-304.html

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 30234, ondernummer 329

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-329.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De Minister van Langdurige Zorg en Sport heeft uitgesproken 4 duidelijke ambities te hebben voor sport en bewegen. Het gaat om 1) een vitale sportsector behouden en ontwikkelen, 2) bevorderen van kansengelijkheid in sporten en bewegen, 3) maatschappelijke waarde van topsport vergroten en 4) bevorderen van bewegen in het dagelijks leven.

De focus van het (top)sportbeleid van 2013-2023 was gericht op de top 10-ambitie, terwijl deze nu langzaam verplaatst naar topsport met maatschappelijke waarde. Het strategisch kader wordt uitgewerkt langs drie elementen van de maatschappelijke waarde van topsport:

 • De waarde van topsportprestaties. De actie die hierbij hoort is het creëren van beter inzicht in de maatschappelijke rijkdom van topsportprestaties. NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), VWS en de VSG hebben daarom opdracht gegeven aan de USBO om dit in kaart te brengen. Hierbij wordt verkend welke verschillende soorten prestaties binnen de topsport, naast de medailles op het hoogste niveau, iets voor de maatschappij of externe partijen kunnen betekenen.
 • Het fundament van de topsport. De acties die hierbij horen zijn:
  • MESSI onderzoek (2020)
  • Grootschalig onderzoek naar de huidige topsportcultuur (2021) door Kenniscentrum Sport en Bewegen
  • Een sociaal veilige en gezonde werkomgeving voor talenten, topsporters en coaches. Met name het werken met jonge talenten kent nog weinig expliciete randvoorwaarden gericht op het beschermen van de fysieke en mentale gezondheid. Het Ministerie van SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een verkenning laten uitvoeren naar de regelgeving omtrent kinderarbeid en hoe deze zich verhoudt tot nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de bescherming van de gezondheid van kinderen.
  • Impuls geven voor aandacht voor een veilige sportcultuur
  • Verbeteren van de samenwerking en aanpak van matchfixing door een herijkingsproces (2021) (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-300.html
  • Wets- en beleidsevaluatie antidopingbeleid
 • Topsport als platform. De actie die hierbij hoort is het beter aan laten sluiten van het topsportbeleid en het topsportevenementenbeleid.

Concrete beleidsacties zijn onder andere het subsidiëren van Uniek Sporten Hulpmiddelen (€75.000,- jaarlijks), het doorontwikkelen van de Brede Regeling Combinatiefuncties, financiering van NOC*NSF, bonden en Platform Ondernemende Sportaanbieders om aan de doelen te werken (in 2023 €8 miljoen), het versterken van de sportbonden (€5 miljoen) en het ontwikkelen van een strategisch kader topsport 2032.

Middelen voor herziening van de stipendiumregeling (2022)

Middelen voor herziening van de stipendiumregeling (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023; Amendement; Amendement van de leden Rudmer Heerema en Van der Laan ter vervanging van nr. 153 over middelen voor herziening van de stipendiumregeling. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023, kamerstuk 36200-XVI, nr. 154.

Web-link

Amendement:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 36200-XVI, ondernummer 154

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36200-XVI-154.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De overheid investeert in topsporters door middel van het stipendium. De indieners zijn van mening dat de stipendiumregeling kansen biedt om topsporters beter in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en daarbij ook een opdracht kunnen krijgen om iets terug te geven aan de maatschappij. Een herziening van de stipendiumregeling waarbij dit uitgangspunt betrokken wordt, maakt deze kansen mogelijk.

Met dit amendement willen de indieners betere betrokkenheid van topsporters bij de stipendiumregeling ondersteunen. Daarbij vragen de indieners om inzet te plegen op betere ondersteuning van topsporters, talentontwikkeling en te kijken naar een verplichting aan topsporters om terug te geven aan de samenleving. Bijvoorbeeld door het vergroten van hun zichtbaarheid in de maatschappij in de vorm van gastlessen op scholen of clinics.

Wert op de Nederlandse Sportraad (2022)

Wert op de Nederlandse Sportraad (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Wet van 28 september 2022, houdende regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad). Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Staatsblad 2022, 390.

Web-link

Wet:

Staatsblad 2022, 390

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-390.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De Sportraad is in 2015 opgericht als tijdelijke adviesraad. Met deze wet wordt de Nederlandse Sportraad ingesteld als permanent adviescollege op het terrein van beleid ten aanzien van sport en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport.

Beweegbrief 2022 (2022)

Beweegbrief 2022 (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Beweegbrief 2022. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2021-2022. Kamerstuk 30234, nr. 302.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 30234, ondernummer 302

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-302.html

Besluit:

Staatscourant 2022, 30606

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-30606.html

Besluit:

Staatscourant 2022, 24542

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-24542.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In deze Kamerbrief over de aanpak om bewegen in het dagelijks leven te bevorderen geven de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en de staatssecretaris van VWS aan dat ze willen dat Nederland in beweging komt en dat sporten en bewegen in 2040 een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander. Ze zetten in op de volgende acties en initiatieven in samenspraak met de Beweegalliantie:

 • Communicatie via leefstijlcampagne (voortzetten van Fit op jouw manier);
 • Programma’s/interventies om bewegen te stimuleren, o.a. Special Heroes, Nationale Diabetes Challenge en Gezonde Schoolpleinen;
 • Kennis, onderzoek en monitoring: het bundelen en uitbreiden van kennis en informatie over interventies en instrumenten t.a.v. de leefomgeving (wijk, stad en regio).

De Beweegalliantie is, onder de vlag van het Nationaal Preventieakkoord, opgestart om mee te werken aan de ambitie dat 75% van de Nederlanders in 2040 aan de beweegrichtlijnen voldoet. Aan de Beweegalliantie neemt een breed scala van partijen deel, dat aan de slag gaat met acties en initiatieven om op deze wijze een substantiële bijdrage te leveren aan het in beweging krijgen van meer Nederlanders. Met de Beweegalliantie wordt gewerkt aan de opbouw van een beweging die de komende jaren moet uitgroeien tot een meer integrale aanpak van bewegen in de komende kabinetsperiode en waarmee een basis wordt gelegd waarop in volgende kabinetsperioden kan worden voortgebouwd.

Het Ministerie van VWS voert de regie op de doelen en middelen van de Beweegalliantie. Het uitganspunt is om in te zetten onderwerpen waar de meeste impact te behalen valt. Om de regiefunctie van VWS vorm te geven, is de Regieorganisatie Beweegalliantie opgericht. De Regieorganisatie heeft tot taak het vormgeven en opstarten van een Beweegalliantie. Hiertoe behoort in elk geval het bepalen van de meerjarige strategie en de kaders van de Beweegalliantie. Daarnaast gaat het om het coördineren en bijsturen op doelstellingen en resultaten van de Beweegalliantie. Ingezet wordt op een brede samenstelling van de alliantie: organisaties vanuit de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, sport, bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De Regieorganisatie is begin juni 2022 voor het eerst bij elkaar gekomen en in juli 2023 opgeheven. Dit omdat de reorganisatie vanuit VWS niet meer nodig was vanwege een subsidie via het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voor de Beweegalliantie.

Stand van zaken beweegbeleid (2022)

Stand van zaken beweegbeleid (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Stand van zaken beweegbeleid. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023, kamerstuk 30234, nr. 328.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 328

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-328.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De minister doet verschillende toezeggingen, zoals een vervolg op de gezondheidscampagne Fit op jouw manier (2 maanden). Daarnaast wordt er gefocust op het rijksbreed verbeteren van sport en bewegen in Nederland. In het kader hiervan zijn er initiatieven zoals Agenda Fiets/Tour de Force, Nationaal toekomstbeeld fiets en Doortrappen (IenW), Agenda stad: City deal ruimte voor lopen ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), IenW, VWS), Mooi Nederland (BZK), invoering urennorm bewegingsonderwijs en Subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)), Programma preventie beroepsziekten ( SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)) en Werk via Sport (JenV).

Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs (2022)

Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen))
Referentie OCW (2022). Programma School en Omgeving in het funderend onderwijs. Den Haag: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vergaderjaar 2021-2022, kamerstuk 31293, nr. 639.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 31293, ondernummer 639

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-639.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden. Goed onderwijs is de belangrijkste manier om kansen van kinderen te vergroten. Kinderen leren veel in de klas, maar een minstens zo groot deel van de ontwikkeling vindt rond en buiten de school plaats, maar niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun talenten optimaal ondersteunt. Met lokale coalities wil de minister de school en omgeving verrijken voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, om ze de ‘bagage’ te bieden die ze nodig hebben. Deze verrijking richt zich onder andere op sport.

Hoofdlijnen Sportakkoord II en vervolgproces (2022)

Hoofdlijnen Sportakkoord II en vervolgproces (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Hoofdlijnen Sportakkoord II. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023. Kamerstuk 30234, nr. 332.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 332

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-332.html

Uitwerking:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 364

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-364.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport biedt het Hoofdlijnen Sportakkoord II aan: Sport versterkt. Hiermee wordt het Sportakkoord I (2018) voortgezet en uitgebreid. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II beschrijft drie ambities, namelijk:

 • Het verstevigen van het fundament van sport: verbeteren van voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven.
 • Het vergroten van het bereik van de sport: mensen voelen zich aangesproken en uitgenodigd om te gaan sporten en sport te beleven.
 • Meer betekenis geven aan sport: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf en een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid.

Er zijn 10 afspraken gemaakt waarvan de partners en de Minister van Langdurige Zorg en Sport concretisering gaan maken. Dit is onder andere meer inwoners en sportaanbieders betrekken bij het sportakkoord, inzetten op één loket voor clubondersteuning, en dat sociale en veilige sport vanzelfsprekend moet zijn.

Reactie op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’ (2022)

Reactie op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’ (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Reactie op de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2021-2022. Kamerstuk 30234 nr. 296.

Web-link

Notitie:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 30234, ondernummer 275

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-275.html

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 30234, ondernummer 296

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-296.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In juni 2021 hebben Kamerleden van de SP, GroenLinks en D66 de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’ aangeboden aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport. De minister ondersteunt de doelen en ambities uit de notitie, en wil zich de komende jaren inzetten op de volgende punten:

 • Verbeteren van de vindbaarheid en bekendheid van informatie voor mensen met een beperking. Dit in de vorm van een landelijke campagne om mensen met een beperking te bereiken. Daarnaast maakt de minister een plan met sportkoepels en gehandicaptensport Nederland hoe mensen met een beperking opgenomen kunnen worden in teams en het oprichten van aparte G-teams.
 • Sporthulpmiddelen zijn belangrijke voorwaarden. Daarom komt er één loket waar gemeenten en zorgverzekeraars kunnen aankloppen voor hulp.
 • Verminder knelpunten met vervoer. Dit door middel van het in kaart brengen van vervoersproblematiek.
 • Samen buitenspelen in samen leven. Hierbij hoort toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking.
 • Zwemveiligheid voor kinderen met een beperking.
 • Trots op onze gehandicaptensporters. Hiertoe wordt de financiering van de gehandicaptensport kritisch bekeken. Daarnaast wordt er ingezet op een groter bereik van topsportevenementen van gehandicaptensport.
TEK-regeling voor energie-intensief mkb (2022)

TEK-regeling voor energie-intensief mkb (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 28 november 2022, over de inventarisatie die het kabinet heeft uitgevoerd om te bezien hoeveel verenigingen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling voor energie-intensief mkb. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023. Kamerstuk 30234 nr. 330.

Web-link

Brief (algemene regeling, 2022):

Kamerstuk Tweede kamer 2022-2023, kamerstuknummer 32637, ondernummer 528

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-32637-528.html

Brief (2022):

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 330

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-330.html

Najaarsnota (2022):

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 36250, ondernummer 1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36250-1.html

Brief (2022):

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 36200-XVI, ondernummer 146

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36200-XVI-146.html

Brief (2023):

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 333

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-333.html

Regeling (2023):

Staatscourant 2023, 14208

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-14208.html

Regeling (2023):

Staatscourant 2023, 14190

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-14190.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Openbare zwembaden zijn een sector met een bijzonder hoge energie-intensiteit en een groot maatschappelijk belang vanwege de zwemlessen. Om de zwemlessen veilig te stellen, is het noodzakelijk deze sector extra te steunen. Hiervoor wordt (deels met terugwerkende kracht) maximaal 207 miljoen euro in 2023 beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023. Voor de amateursport geldt dat een deel van de sector (3600 van de 26.000 verenigingen) energie-intensief is en niet in aanmerking komt voor de TEK (sportverengingen kunnen via de TEK-regeling voor energie-intensief mkb subsidie aanvragen in verband met de stijgende energiekosten). Voor deze groep wordt een noodfonds opgericht voor het geval ze in de continuïteitsproblemen komen. Hiervoor wordt 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2023.

Coalitiemiddelen voor onderzoek naar en de aanpak van dementie, obesitas en kanker (2022)

Coalitiemiddelen voor onderzoek naar en de aanpak van dementie, obesitas en kanker (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2022). Coalitiemiddelen voor onderzoek naar en de aanpak van dementie, obesitas en kanker. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023, kamerstuk 32793, nr. 642.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 32793, ondernummer 642

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-642.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Via het coalitieakkoord is voor de periode 2023-2025 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek en de aanpak van dementie, obesitas en kanker. Bij de aanpak van deze ziekten gaat het om een uitbreiding en opschaling van programma’s die al lopen (Special Heroes, Nationale Diabetes Challenge, Buitenspelen), met als doel meer mensen daadwerkelijk naar het regulier sport- en beweegaanbod toe te leiden. Daarnaast wordt ingezet op onderzoek om een scherper beeld te krijgen van de problemen en de mogelijke oplossingen, zoals wat werkt wel en niet om mensen in beweging te krijgen. Ook is onderzoek naar gezondheidswinst door sport en bewegen nodig om kennis op te doen over de doelgroepen die in beweging gebracht moeten worden. Daarnaast gaat het om de uitbreiding van personeel, zoals buurtsportcoaches specifiek voor risicogroepen, dat nodig is om mensen daadwerkelijk te bereiken om ze naar het reguliere sport- en beweegaanbod toe te leiden. Daarnaast wordt er ingezet op het (eenmalig) verbeteren van een gezonde en beweegvriendelijke omgeving om het bewegen te stimuleren.

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (2022)

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (2022)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie BZK / VWS (2022). Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Den Haag: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) /  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2021-2022. Kamerstuk 30234, nr. 332.

Web-link

Kamerbrief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 29389, ondernummer 111

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29389-111.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In het kader van de vergrijzing is het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) opgsteld. Onder dit programma valt het Programma Wonen en zorg voor ouderen (Kamerbrief over Programma 'Wonen en zorg voor ouderen' | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). Dit programma heeft als doel de woningbouw te versnellen, ouderen te informeren en ontzorgen en de doorstroming te verbeteren, en een leefomgeving te realiseren die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Gezond en Actief Leven Akkoord (2023)

Gezond en Actief Leven Akkoord (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2023). Gezond en Actief Leven Akkoord. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023. Kamerstuk 32793, nr. 653.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 32793, ondernummer 653

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-653.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA, ondertekend op 3 februari 2023), hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Doel is het bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid vanaf het prille begin, de eerste 1.000 dagen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen in kwetsbare situaties. Naast de focus op kinderen en jongeren richt het GALA zich met de gezonde generatie ook op volwassenen en op (het behoud van) de vitaliteit van het toenemend aantal ouderen. Hierbij wordt bijgedragen aan de beweging van ziekte en zorg, naar gezondheid en preventie (beweging naar de voorkant). Met het GALA wordt ook een substantiële financiële impuls gegeven aan gemeenten om de doelen die in het akkoord gesteld zijn te kunnen behalen. Het financieel arrangement onder het GALA (evenals het Hoofdlijnen Sportakkoord II) is één nieuwe brede specifieke uitkering (SPUK).

VWS, gemeenten, GGD-en en zorgverzekeraars onderschrijven de volgende gemeenschappelijke doelen:

 • Het terugdringen van gezondheidsachterstanden
 • Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten
 • Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis
 • Een gezonde leefstijl
 • Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
 • Vitaal ouder worden
 • Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur
Actieplan ‘Nederland Beweegt’ (2023)

Actieplan ‘Nederland Beweegt’ (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2023). Actieplan ‘Nederland Beweegt’. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023. Kamerstuk 32793 nr. 694.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 32793, ondernummer 394

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-694.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Het actieplan ‘Nederland beweegt’ zet in op het creëren van de juiste randvoorwaarden om bewegen gedurende de dag te stimuleren (bijvoorbeeld door een gezonde, beweegvriendelijke leefomgeving), het breed op de agenda krijgen van bewegen en op het stimuleren van initiatieven om meer Nederlanders in beweging te krijgen. Met dit actieplan ontstaat er meer inzicht in het beweeggedrag van Nederlanders en worden de eerste stappen gezet om meer Nederlanders te laten bewegen in een beweegvriendelijke omgeving. De focus van het actieplan ‘Nederland beweegt’ ligt op groepen die nu achterblijven in beweeggedrag, zodat gezondheidsachterstanden verkleind kunnen worden: jongsten (0-4 jaar), jongeren (12 t/m 17 jaar), ouderen (65 jaar en ouder), Nederlanders met een laag opleidings- of inkomensniveau, Nederlanders met een chronische aandoening en Nederlanders met een beperking. 

Dealtekst City Deal Fietsen voor Iedereen (2023)

Dealtekst City Deal Fietsen voor Iedereen (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)), Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).
Referentie BZK / VWS / IenW (2023). Dealtekst City Deal Fietsen voor Iedereen. Den Haag: ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) / Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) / Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Staatscourant 2023, 33158.

Web-link

Convenant:

Staatscourant 2023, 33158

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-33158.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Verschillende partijen hebben in 2023 de City Deal Fietsen opgesteld. Deze loopt van 2023-2027. Mensen met een praktisch opleidingsniveau, een laag inkomen, en/of een niet-Westerse migratieachtergrond fietsen gemiddeld minder dan andere bevolkingsgroepen. Deze groepen concentreren zich met name in kwetsbare wijken in steden. Dat een grote groep mensen in Nederland niet fietst is zonde, want fietsen levert een grote bijdrage aan zowel maatschappelijke opgaven als individuele leefkwaliteit. De City Deal heeft als doel dat zoveel mogelijk mensen die nu om uiteenlopende redenen niet kunnen fietsen, wel gaan fietsen. Om ervoor te zorgen dat mensen gaan fietsen, moeten zij een fiets hebben en kunnen fietsen. Deze City Deal concentreert zich op deze twee punten: toegang tot een veilige fiets en de vaardigheid om te kunnen fietsen. Daarbij helpt de City Deal voorwaarden te creëren, zodat de aangesloten partijen deze twee onderdelen kunnen realiseren. 

City Deal is een samenwerking tussen het Rijk (Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW)), gemeentes, private organisaties en maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Stand van zaken beweeg- en sportbeleid (2023)

Stand van zaken beweeg- en sportbeleid (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2023). Stand van zaken beweeg- en sportbeleid. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023. Kamerstuk 30234 nr. 340.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 340

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-340.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport geeft de Kamer de stand van zaken over het beweeg- en sportbeleid. Hierin komen onder andere de volgende zaken in naar voren:

 • De minister geeft financieel een extra impuls voor de topsportprogramma’s. Binnen de voor topsport beschikbare middelen van VWS is daar € 2 miljoen per jaar voor vrijgemaakt voor 2023 en 2024.
 • In het kader van verduurzaming van de sportsector en het verbeteren van de exploitatie van Thialf te verbeteren zegt de minister bovenop de al eerder toegezegde € 1 miljoen nog eens € 2,44 miljoen (inclusief btw) toe.
Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’ (2023)

Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’ (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen))
Referentie VWS / OCW (2023). Beleidsreactie op het rapport ‘Schaduwdansen’. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) / ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vergaderjaar 2022-2023, kamerstuk 34843, nr. 77.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 34843, ondernummer 77

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34843-77.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Er is begin 2021 opdracht gegeven een grootschalig onderzoek naar de cultuur, aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de danssector. Op 22 mei 2023 is het rapport Schaduwdansen met de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd. De aanbevelingen uit het rapport waarvoor de overheid aan zet is, zijn te vatten in zes thema’s:

 • Samenwerken voor een sociaal veilige danssector (Alliantie Dans veilig).
 • Samenwerken voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag (nationaal actieprogramma).
 • Stimuleren van diversiteit en inclusie.
 • Stimuleren van aandacht voor sociale veiligheid op clubs (Sportakkoord).
 • Verbeteren van meldpunten.
 • Aandacht voor sociale veiligheid in onderwijs en dansopleidingen.
Uitwerking Hoofdlijnen Sportakkoord II, Sport versterkt (2023)

Uitwerking Hoofdlijnen Sportakkoord II, Sport versterkt (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2023). Uitwerking Hoofdlijnen Sportakkoord II, Sport versterkt. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023. Kamerstuk 30234 nr. 364.

Web-link

Brief:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 364

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-364.html

Korte omschrijving/ doelstelling

In Hoofdlijnen Sportakkoord II “Sport versterkt”, hebben het Ministerie van VWS, NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en VSG afgesproken om in de eerste helft van 2023 een definitief strategisch kader topsport te publiceren. Er is namelijk behoefte aan een gezamenlijke, langetermijnvisie op topsport, die richting geeft aan de onderlinge samenwerking en het eigen beleid van de partners en andere betrokken partijen. Dit strategisch kader borduurt voort op de opbrengsten en inzichten die Sportakkoord I (Deelakkoord 6: Topsport die inspireert!) heeft opgeleverd. Eind november 2022 is door VWS, NOC*NSF en VSG een werkconferentie ‘Naar een strategisch kader topsport’ georganiseerd. Ruim 170 bezoekers vanuit sportbonden, overheden, onderwijs en andere organisaties waren hierbij aanwezig. Zij hebben vanuit hun eigen expertise en perspectief input gegeven voor dit kader. Vanuit het strategisch kader wordt ernaar gestreefd om de maatschappelijke waarde van topsport in Nederland in 2032 zo groot mogelijk te maken.

Hoofdlijnen van wetgeving in de sport (2023)

Hoofdlijnen van wetgeving in de sport (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2023). Hoofdlijnen van wetgeving in de sport. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2022-2023. Kamerstuk 30234 nr. 365.

Web-link

Brief 2022:

Kamerstuk Tweede Kamer 2021-2022, kamerstuknummer 30234, ondernummer 300

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-300.html

Brief 2023:

Kamerstuk Tweede Kamer 2022-2023, kamerstuknummer 30234, ondernummer 365

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-365.html

Korte omschrijving/ doelstelling

De Minister van Langdurige Zorg en Sport werkt toe naar een sportwet. Daarin wil zij gebruik maken van tranches. Daarmee is het mogelijk om de wet – indien gewenst – in de toekomst verder uit te bouwen. Haar inzet is om toe te werken naar een eerste tranche met wetgeving op hoofdlijnen, waarmee er een sportwet is. Parallel wordt een tweede tranche voorbereid waarbij thema’s als toegankelijkheid, kansengelijkheid, veiligheidsnormen ten aanzien van organisaties en mensen, sportnormen en normen voor speeltuinen worden uitgewerkt.

Subsidieregeling topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (2023)

Subsidieregeling topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2023). Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 22 mei 2023, kenmerk 3588547-1047298-S, houdende het verstrekken van een subsidie ter compensatie van de inkomstenderving uit kaartverkoop voor topsportwedstrijden en topsportevenementen die zonder of met een beperkt aantal toeschouwers hebben plaatsgevonden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 (Subsidieregeling topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19). Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Staatscourant 2023, 15031.

Web-link

Besluit:

Staatscourant 2023, 15031

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-15031.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Ter compensatie van de inkomstenderving uit kaartverkoop voor topsportwedstrijden en -evenementen die zonder of met weinig toeschouwers hebben plaatsgevonden als gevolg van de coronamaatregelen heeft de Minister van Langdurige Zorg en Sport een subsidie verstrekt. Deze regeling is bedoeld om de financiële effecten van de gederfde inkomsten van niet-gerealiseerde kaartverkoop op te vangen voor de organistoren en daarmee ervoor te zorgen dat de consumenten die reeds toegangstickets hebben gekocht – maar hier geen gebruik van hebben kunnen maken – worden terugbetaald en de seizoenkaarthouders worden gecompenseerd voor de topsportwedstrijden waarbij zij niet aanwezig konden zijn.

Subsidieregeling BOSA (2023)

Subsidieregeling BOSA (2023)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))
Referentie VWS (2023). Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 20 november 2023, kenmerk 3721349-1056574-S, houdende regels voor de subsidiëring van de bouw, de verbouwing en het onderhoud van sportaccommodaties, de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen en activiteiten die bijdragen aan verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid van sportaccommodaties (Subsidieregeling BOSA). Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Staatscourant 2023, 32526.

Web-link

Regeling (2018):

Staatscourant 2018, 40859

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

Regeling (2023):

Staatscourant 2023, 32526

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-32526.html

Korte omschrijving/ doelstelling

Tussen 2019 en 2024 is de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) ingezet en geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2024 is de subsidieregeling verlengd en op sommige punten aangepast, zoals de aanscherping van amateursportorganisaties naar alleen niet-commerciële amateursportorganisaties en een verhoging van de aanvullende subsidie voor klimaatadaptatie en duurzame energieopwekking.