Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” (2011)

Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” (2011)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2011). Actieplan "Naar een veiliger sportklimaat". Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS. Vergaderjaar 2010-2011, 30234, nr. 36.

Web-link

Actieplan:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-36.html

Uitwerking:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-55.html

Voortgang:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-79.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-199706

Intensiveringsmaatregelen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-83.html

Voortgang:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-93.html

Voortgang:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-115.html

Korte omschrijving/doelstelling

VWS heeft samen met de sport (NOC*NSF, KNVB en KNHB), gemeenten (VNG en VSG), en MO groep Welzijn maatregelen afgesproken die zijn gericht op het aanpakken van ongewenst gedrag en excessen en het creëren van een veiliger sportklimaat. Deze maatregelen zijn opgenomen in dit actieplan waarvan de hoofdlijnen zijn:

1. Handhaving en het sportbreed invoeren van verbeterde (kennis van) spel- en gedragsregels en het versterken en aanscherpen van het tuchtrecht.

2. Ontwikkelen van heldere richtlijnen voor het handelen en ondersteunen bij excessen als op de inzet van politie en het zwaarder straffen van daders.

3. De sport opnemen in het integrale veiligheidsbeleid, zowel dat van gemeenten als van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

4. Bewustwording van het belang van gewenst gedrag bij iedereen die bij de sport is betrokken en sportbestuurders, trainers, coaches en scheidsrechters in staat stellen om ongewenst gedrag te voorkomen en excessen aan te pakken.

Beleidsbrief sport “Sport en Bewegen in Olympisch perspectief” (2011)

Beleidsbrief sport “Sport en Bewegen in Olympisch perspectief” (2011)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2011). Beleidsbrief sport “Sport en Bewegen in Olympisch perspectief”. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2010-2011, kamerstuk 30234, nr. 37.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-37.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het sport- en beweegbeleid waar dit kabinet de komende jaren het verschil wil gaan maken heeft drie prioriteiten:

1. Sport en bewegen in de buurt

De ambitie van het kabinet is dat iedere Nederlander, jong of oud, met of zonder beperking, veilig kan sporten en bewegen in de eigen buurt. Om te bereiken dat het lokale sport- en beweegaanbod aansluit op de vraag van bewoners is het belangrijk dat er lokaal slimme verbindingen gelegd worden tussen onder andere sport, school, zorg, welzijn en het bedrijfsleven.

2. Werken aan een veiliger sportklimaat

Om veilig en met plezier te kunnen sporten, hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie samen met de sport- en welzijnssector en gemeenten het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” opgesteld.

3. Uitblinken in sport

Het kabinet ondersteunt de ambitie van de georganiseerde sport om als Nederland bij de beste 10 topsportlanden van de wereld te horen. Het kabinet investeert daarom onder andere in de topsport medische begeleiding en betere aansluiting van onderwijs op Centra voor Topsport en Onderwijs. Ook zet het kabinet in op meer focus in het evenementenbeleid en de maatschappelijke en economische spin-off van topsportevenementen.

Het kabinet wil daarnaast de economische betekenis van sport beter benutten, zowel in de breedtesport als in de topsport, en omarmt dit kabinet de Olympische ambitie van Nederland, het heeft het streven om de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen.

Nota gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij” (2011)

Nota gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij” (2011)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2011). Nota gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij”. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2010-2011, Kamerstuk 32793 nr. 2.

Web-link

Nota:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-2.html

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-1.html

Korte omschrijving/doelstelling

De vijf speerpunten uit de preventienota 2006, de vorige versie van de landelijke nota gezondheidsbeleid, blijven belangrijk om de volksgezondheid te verbeteren. Dit zijn overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Daarbij wordt het accent gelegd op bewegen. Bewegen is goed voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en is verbonden met de andere speerpunten. Hierdoor wordt ook de verbinding gelegd tussen het gezondheidsbeleid en de ambitie Vitaal Nederland als onderdeel van het Olympisch Plan 2028. De kabinetsvisie is uitgewerkt in drie thema’s:

1. Vertrouwen in gezondheidsbescherming; heldere wet- en regelgeving en toezicht op de naleving hiervan blijven noodzakelijk.

2. Zorg en sport dichtbij in de buurt; herkenbare en toegankelijke zorgvoorzieningen in de buurt en betere digitale bereikbaarheid (eHealth) en iedereen moet veilig kunnen sporten, bewegen en spelen in de buurt.

3. Zelf beslissen over leefstijl; publiek private samenwerking als een kansrijke methode om de gezonde keuzes aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Daarnaast is beschikbaarheid van betrouwbare, toegankelijke en doelgerichte informatie essentieel. Het stellen van grenzen en het stimuleren van een gezonde basis bij de jeugd is gerechtvaardigd, waarbij ouders een belangrijke rol hebben.

Programma Sport en Bewegen in de Buurt (2011)

Programma Sport en Bewegen in de Buurt (2011)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2011). Programma Sport en Bewegen in de Buurt. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 30234 nr. 54.

Web-link

Programma:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-54.html

Voortgangsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-78.html

Voortgangsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-91.html

Voortgangsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-114.html

Voortgangsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-121.html

Korte omschrijving/doelstelling

Met het nieuwe programma Sport en Bewegen in de Buurt wordt er samen met gemeenten, de sport en het bedrijfsleven bijgedragen aan lokaal (meer) kansrijke verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders en andere partijen. Hier zullen de 2900 sportbuurtcoaches, die vanuit dit programma door verschillende partners tezamen worden gefinancierd, actief mee aan de slag gaan. Voor het realiseren van een sport- en beweegaanbod dat beter aansluit op de lokale vraag en dat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een sportgewoonte en de volksgezondheid, is lokale samenwerking nodig tussen diverse partijen. Hiervoor is uitdrukkelijk geen blauwdruk ontwikkeld; aansluiten bij de lokale vraag vraagt immers om lokaal maatwerk. Wel is er sprake van een natuurlijke rolverdeling waar met dit programma zo goed mogelijk bij aangesloten wil worden. Zo kan gebruik gemaakt worden van bestaande lokale netwerken tussen bijvoorbeeld gemeenten, sport, zorg, welzijn en andere sectoren.

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in het PO, VO en MBO (2012)

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in het PO, VO en MBO (2012)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

OCW/VWS (2012) Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in het PO primair onderwijs (primair onderwijs), VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs) en MBO. Den Haag: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2012-2013, Kamerstuk 30234 nr. 76.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-76.html

Onderwijsagenda:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-191349

Korte omschrijving/doelstelling

De ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school’ is opgesteld door de PO-raad, VO-raad en MBO-raad in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Onderwijsagenda is bedoeld voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het doel van de Onderwijsagenda is het stimuleren van scholen om te komen tot schoolbeleid met betrekking tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl, leidend tot kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en gezond leefstijlaanbod in en rondom de school. De Onderwijsagenda is nadrukkelijk een sector-overstijgende agenda met gezamenlijke ambities die zich richten op een substantiële uitbreiding van het aantal (po-, vo-, en mbo-)scholen in Nederland dat een gericht Gezonde School-beleid heeft. Daarnaast is de ambitie dat er in 2016 sprake is van een uitgewerkte doorlopende leerlijn Gezonde leefstijl met bijbehorend leermiddelen- en leerlingvolgsysteemadvies. Om recht te doen aan de eigenheid van elke leeftijdsfase en het verschil in ondersteuningsbehoefte, problematiek en schaalgrootte zal de ‘aanvliegroute’ tussen po, vo en mbo scholen verschillen. Voor alle sectoren worden op drie niveaus activiteiten ondernomen: op zowel het niveau van de individuele docent, het schoolniveau als het bestuurlijk niveau. Voor de Onderwijsagenda wordt er voor, door en met de scholen een Servicepunt ingericht waarin verschillende ondersteunings- en begeleidingsinstrumenten beschikbaar komen.

Extra middelen bestrijding overgewicht bij kinderen (2012)

Extra middelen bestrijding overgewicht bij kinderen (2012)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2012). Extra middelen bestrijding overgewicht bij kinderen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2011-2012, Kamerstuk 31899 nr. 21.

Web-link

Kamerbrief 2012:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31899-21.html

Kamerbrief 2016:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31899-28.html

Korte omschrijving/doelstelling

Van de 100 miljoen euro die via het Begrotingsakkoord 2013 vrijkomt voor preventie en palliatieve zorg is het voornemen om 26 miljoen euro te besteden aan het tegengaan van obesitas bij kinderen. Dit wordt onder andere ingezet voor de ontwikkeling van de Gezonde Schoolmethode. Het programma is ontwikkeld in 2006 en richtte zich toen op het terugdringen van genotmiddelengebruik onder jongeren.

In de kamerbrief uit 2012 (‘’Extra middelen bestrijding overgewicht bij kinderen’’) staat beschreven dat het programma verder wordt ontwikkeld, door thema’s toe te voegen als voeding en bewegen. In 2016 is vanuit VWS, OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken) en SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de PO primair onderwijs (primair onderwijs)-raad, VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs)-raad en MBO raad, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gevraagd om een plan op te stellen voor voortzetting van de samenwerking in een nieuw programma Gezonde School. Hierin worden de doelen van Gezonde School uitgewerkt. De doelen hebben betrekking tot de volgende thema’s: voeding, bewegen en sport, roken, alcohol en drugs, welbevinden, relaties en seksualiteit, milieu en natuur en fysieke veiligheid.

Scholen bepalen zelf wat hun ambities zijn en wat ze daadwerkelijk gaan doen. Gezonde School biedt scholen houvast om structureel aandacht te besteden aan het bevorderen van een gezonde levensstijl van de leerlingen.

Alles is gezondheid... Het Nationaal Programma Preventie 2014­-2016 (2013)

Alles is gezondheid... Het Nationaal Programma Preventie 2014­-2016 (2013)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid))

Ministerie van Economische Zaken ( EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken))

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Referentie

Rijksoverheid (2013). Alles is gezondheid... Het Nationaal Programma Preventie 2014­2016. Den Haag: Rijksoverheid. Vergaderjaar 2013-2014, Kamerstuk 32793 nr. 102.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-102.html 

Programma:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-256288

Korte omschrijving/doelstelling

Het programma ‘Alles is gezondheid…’ als een Nationaal Programma Preventie voor de periode 2014-2016 wil de komende drie jaar de randvoorwaarden creëren waarbinnen gezondheidsprogramma’s kunnen bijdragen aan een blijvend effect. Langjarige doelen worden vastgesteld voor 2030 en de focus van dit programma wordt gelegd op drie terreinen: 1) De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen, door een integrale aanpak in de omgeving waarin zij wonen, werken en leren; 2) Preventie een prominente plek geven in de gezondheidszorg; 3) Gezondheidsbescherming op peil houden, nieuwe bedreigingen het hoofd bieden. Daarnaast is het streven om de gezonde levensverwachting van laagopgeleiden substantieel verbeteren en wordt de verbinding gezocht met andere sociale en economische doelen. De uitgangspunten zijn:

 • Behoud van speerpunten
 • Meer focus en verbinding;
 • Integraal met de overheid als één van de partners
 • Beweging op gang brengen
 • Decentralisatietrajecten
Beleidskader sportevenementen (2013)

Beleidskader sportevenementen (2013)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2013). Beleidskader sportevenementen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2012-2013, Kamerstuk 30234 nr. 76.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-94.html

Beleidskader:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-263944

Korte omschrijving/doelstelling

Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten. De volgende activiteiten komen in aanmerking voor een rijksbijdrage:

a) de organisatie van het sportevenement zelf en de noodzakelijke tijdelijke aanpassingen van de wedstrijd- en trainingsaccommodaties;

b) de organisatie van een programma van side events rondom het sportevenement, gericht op het duurzaam versterken van de maatschappelijke spin-off.

Voor de organisatie van het sportevenement wordt alleen een rijksbijdrage verstrekt als er ook een programma van side events rondom het betreffende sportevenement wordt georganiseerd.

Kamerbrief Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing) (2013)

Kamerbrief Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing) (2013)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Ministerie van Veiligheid en Justitie ( V&J Ministerie van Veiligheid & Justitie (Ministerie van Veiligheid & Justitie))

Referentie

VWS/V&J (2013). Kamerbrief Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing). Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) / ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). Vergaderjaar 2013-2014, Kamerstuk 33296 nr. 10.

Web-link

Kamerbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33296-10.html

Stand van zaken:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-99.html

Korte omschrijving/doelstelling

De laatste jaren heeft het fenomeen matchfixing – ofwel de manipulatie van sportwedstrijden – in toenemende mate publieke belangstelling gekregen. Zowel in de sport- als de kansspelsector, als bij de opsporing- en vervolgingsinstanties en de Rijksoverheid wordt prioriteit gegeven aan maatregelen die matchfixing tegengaan.

Kamerbrief nieuw gehandicaptensportbeleid (2014)

Kamerbrief nieuw gehandicaptensportbeleid (2014)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2014). Kamerbrief Gehandicaptensportbeleid. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2014-2015, Kamerstuk 30234 nr. 124.

Web-link

Kamerbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-113.html

Gehandicaptensportbeleid “Grenzeloos actief”:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-124.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het kabinet wil graag een nieuw gehandicaptensportbeleid ontwikkelen om verder in te zetten op integratie en participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving. Het nieuwe sport- en beweegbeleid, met de titel Grenzeloos actief, maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk. Het programma bestaat uit vier sterk samenhangende pijlers. Per pijler zijn deels verschillende uitvoeringspartijen betrokken.

Pijler 1 en 4: Regionale samenwerkingsverbanden en het versterken van sport- en beweegaanbieders; Het gaat binnen deze pijlers om de match tussen de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare aanbod.

Pijler 2:  Feiten en cijfers; Er is meer kennis nodig over de doelgroep en al beschikbare regionale en landelijke informatie moet beter gedeeld worden.

Pijler 3: Meer aandacht binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt; Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt bijdragen aan een gezonde en actieve samenleving door mensen meer kansen te bieden om te sporten en bewegen. Er komt meer aandacht voor mensen met een beperking binnen dit programma door specifieker in te zetten op het sporten en bewegen van mensen met een beperking via de Sportimpulsen de inzet van buurtsportcoaches.

Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport (2014)

Kamerbrief Kennis- en innovatieagenda sport (2014)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2014). Kamerbrief Kennis­ en innovatieagenda sport. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2014-2015, Kamerstuk 30234 nr. 116.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/kst-30234-116.html

Korte omschrijving/doelstelling

De inzet is om de kennis en innovatie voor de sport beter te laten renderen. Hiertoe zijn drie onderling nauw samenhangende lijnen uitgezet om kennis voor de sport effectiever en efficiënter te benutten en de innovatie te stimuleren:

1. ontwikkeling kennis- en innovatieagenda,

2. programmering van onderzoek, innovatie en monitoring,

3. bundeling en meer vraaggericht maken van de sportkennisinfrastructuur.

Oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (2015)

Oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (2015)

Referentie

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2014). Oprichting Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 2015, dossier 34080.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34080

Korte omschrijving/doelstelling

De Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), opgericht door het Ministerie van VWS, is een vervolg op het convenant “Gezond Gewicht”. De stichting ondersteunt gemeenten bij lokale gezondheidsbevordering in de vorm van kennis, coaching en begeleiding. JOGG streeft samen met haar partners naar een samenleving waarin kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving, met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en gezond gewicht in het bijzonder.

Plan van aanpak bewegingsonderwijs (2015)

Plan van aanpak bewegingsonderwijs (2015)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen))

Referentie

OCW (2015). Plan van aanpak bewegingsonderwijs. Den Haag: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vergaderjaar 2014-2015, Kamerstuk 30234 nr. 120.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-120.html

Plan van aanpak:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-453894 

Voortgang:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-143.html

Korte omschrijving/doelstelling

In het plan wordt ingegaan op het in het bestuursakkoord overeengekomen doel met betrekking tot bewegingsonderwijs. Dat doel is dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde leerkracht. Waar mogelijk wordt gestreefd naar drie lesuren per week. Samen met gemeenten, schoolbesturen en (on)georganiseerde sport worden resultaatgerichte afspraken gemaakt in functie van het behalen van de doelstelling. De belangrijkste belemmeringen worden aangepakt:

1. Uren: Scholen krijgen via de prestatiebox-middelen € 5 miljoen per jaar om meer lesuren bewegingsonderwijs te realiseren;

2. Bevoegde leerkrachten: Er komt per jaar €3 miljoen via een aanvullend hoofdstuk van de Lerarenbeurs beschikbaar om te komen tot meer bevoegde leerkrachten bewegingsonderwijs. Waar mogelijk worden werkloze vakleerkrachten gematcht aan regio’s waar een tekort is aan bevoegde leerkrachten;

3. Accommodaties voor bewegingsonderwijs: NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) ondersteunt scholen in de contacten met de (on)georganiseerde sport. Gemeenten ondersteunen de schoolbesturen bij het realiseren van voldoende accommodaties voor bewegingsonderwijs.

Plan van aanpak regulering van de full contact vechtsporten (2015)

Plan van aanpak regulering van de full contact vechtsporten (2015)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2015). Plan van aanpak regulering van de full contact vechtsporten. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2014-2015, Kamerstuk 30234 nr. 122.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-122.html

Plan van aanpak:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-474989

Korte omschrijving/doelstelling

Het doel van het plan van aanpak is om een veiliger, beter gereguleerde en georganiseerde vechtsportsector te realiseren. Naast een stuurgroep zijn vijf werkgroepen ingesteld die adviezen hebben opgesteld over het pedagogisch klimaat, opleidingen, medische aspecten, openbare orde en veiligheid, handhaving en goed bestuur/integriteit. Het plan van aanpak bevat zes hoofdmaatregelen:

– het inrichten van een onafhankelijke vechtsportautoriteit die regie gaat voeren op de regulering van de vechtsportsector;

– het oprichten van een keurmerk voor full contact vechtsportscholen, gericht op sociale en fysieke veiligheid, pedagogisch gehalte en financiële transparantie;  

– het opstellen van een richtlijn voor full contact vechtsportevenementen, met voorwaarden op het vlak van financiën, medische en paramedische voorzieningen, sociale en fysieke veiligheid en goed bestuur;

– het treffen van maatregelen ter bevordering van de veiligheid van sporters, zoals niet stoten en trappen naar het hoofd tot 17 jaar, een wedstrijdboekje voor sporters en een verplichte medische keuring;

– het opzetten van een licentiesysteem voor stakeholders (trainers en coaches) in vechtsport, zodat de kwaliteit van onder meer betrokken trainers en coaches wordt gewaarborgd;

– het vormgeven van lokaal beleid voor vechtsportgala’s met vergunningplicht voor vechtsportgala’s en samenwerking met gecertificeerde vechtsportscholen.

NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) zal dit samen met de vechtsportsector, rijk en gemeenten oppakken.

Kamerbrief nieuw programma sportblessurepreventie (2015)

Kamerbrief nieuw programma sportblessurepreventie (2015)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2015). Kamerbrief nieuw programma sportblessurepreventie. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2014-2015, Kamerstuk 30234 nr. 128.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-128.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het nieuwe programma sportblessurepreventie heeft als doel het verminderen van het aantal sportblessures. Een indirect gevolg hiervan is dat bijbehorende zorgkosten en arbeidsverzuim als gevolg van sportblessures worden verminderd.

Het is de bedoeling dit te bereiken door:

1) een focus te leggen op sporten met het hoogste aantal blessures, zoals: voetbal, hardlopen en fitness;

2) het bevorderen van effectiviteit in sportblessurepreventie: dit richt zich primair op het (door)ontwikkelen van interventies met daarna de focus vooral op breedschalige uitvoering van interventies.

De voorwaarde is dat binnen het programma samenwerking plaatsvindt tussen sportorganisaties en kennis- of onderzoeksinstellingen en met het Kenniscentrum Sport.

Voortgangsbrief sport (2015)

Voortgangsbrief sport (2015)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2015). Voortgangsbrief sport. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 30234 nr. 141.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-141.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het huidige programma “Sport en Bewegen in de Buurt” wordt met twee jaar voortgezet tot en met 2018. In deze twee jaar verlenging van het programma worden binnen de huidige kaders een aantal verbeterpunten aangebracht op basis van de ervaringen en effecten tot nu toe. Zo zal het beroepsprofiel van de buurtsport-coach verder worden geprofessionaliseerd. Binnen de Sportimpuls regeling zal worden verkend of verplichte cofinanciering kan worden ingevoerd om lokaal ondernemerschap te stimuleren en een betere borging te realiseren na afloop van de projectperiode. Daarnaast zal binnen de Sportimpuls regeling meer worden gefocust op specifieke doelgroepen zoals chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, mede naar aanleiding van het onlangs gestarte beleidskader “Grenzeloos Actief”.

 

Ook het actieplan “Naar een Veiliger Sportklimaat” zal met twee jaar verlengd worden tot eind 2018. Er zal gekeken worden naar een optimale benutting van de maatschappelijke waarde van de sport. Daarnaast wordt kennis over integriteit in de sport, waaronder een veilig sportklimaat, beschikbaar gemaakt via het Kenniscentrum Sport.

Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad – Meer rendement van grote sportevenementen (2015)

Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad – Meer rendement van grote sportevenementen (2015)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2015). Kamerbrief De Nederlandse Sport Raad – Meer rendement van grote sportevenementen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 30234 nr. 142.

Web-link

Brief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-142.html

Werkplan:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-149.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-789045

Werkplan 2018:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-166.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-818037

Werkprogramma 2019:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-196.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-854652

Advies beleidskader sportevenementen 2019–2020:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-210.html

Werkprogramma 2020:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-232.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-900418

Korte omschrijving/doelstelling

Er is meer continuïteit nodig in de organisatie, kennis en kunde van grote sportevenementen. Betrokkenheid van nieuwe (private) partijen is cruciaal. De benodigde expertise en kennis worden gebundeld in een nieuwe op te richten Nederlandse Sport Raad. Ze dagen de sport, het bedrijfsleven en overheden uit om vanuit de zes aangestipte opdrachten extra stappen te zetten:

 1. Zorgen voor meer rendabele sportevenementen
 2. De impact van evenementen op sportparticipatie en integratie vergroten
 3. Effectief leren uit ervaringen van eerdere sportevenementen
 4. Sportevenementen meer laten functioneren als een springplank voor (inter)nationale handel
 5. Hoe benutten we sportinnovaties en maatschappelijke toepassingen
 6. Hoe vullen we de evenementenkalender op de (iets) langere termijn?
Programma Beter Benutten (2016)

Programma Beter Benutten (2016)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Referentie

IenM (2016). Programma Beter Benutten. Den Haag: ministerie van Infrastructuur en Milieu ( I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)).

Web-link

http://www.beterbenutten.nl/assets/upload/files/Programma-Beter-Benutten-boek-2016.pdf

Korte omschrijving/doelstelling

Om de toenemende mobiliteit te verwerken, is het ook noodzakelijk om de infrastructuur optimaal te benutten. Om die reden werd in 2011 gestart met het programma “Beter Benutten”. Met dit programma werkten het ministerie van IenM, regionale overheden en het bedrijfsleven in twaalf regio’s samen aan het verminderen van de congestie. Van 2011 tot in 2015 zijn in de drukste gebieden van Nederland uiteenlopende maatregelen genomen, regionaal en regio-overstijgend. Beter Benutten kende een specifieke aanpak; er werd gewerkt vanuit een brede probleemanalyse aan kosteneffectieve oplossingen met kennis over gedrag en reizigers als uitgangspunt. De aanpak bestond bovendien uit een intensieve samenwerking tussen overheden onderling en met bedrijven, inclusief aandacht voor monitoring en evaluatie.

Voortgangsbrief sport juni 2016 (2016)

Voortgangsbrief sport juni 2016 (2016)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2016). Voortgangsbrief sport juni 2016. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2015-2016, Kamerstuk 30234 nr. 145.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-145.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het nieuwe topsportbeleid van 2017 en verder bouwt grotendeels voort op het beleid dat eerder is ingezet: focus op (potentieel) succesvolle takken van sport en topsporters om zo tot de 10 beste topsportlanden ter wereld te horen. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de rijksoverheid worden nog een aantal herkenbare accenten neergezet:

• Blijvende aandacht voor integriteit in de topsport;

• Het versterken van de positie van topsporters;

• Het vastleggen van afspraken met topsporters over hun maatschappelijke inzet;

• Voldoende aandacht voor Paralympische topsport;

• Het stimuleren van een divers topsportlandschap dat uitnodigt om te presteren.

Daarnaast wordt een extra impuls voor de topsport beschikbaar gesteld voor de periode 2016/2017. Omdat steeds meer topsporters door hun succesvolle prestaties in aanmerking komen voor een stipendium is besloten het stipendium vanaf 2017 structureel op te hogen. Ook wordt geïnvesteerd in een regeling voor topsporters die hun actieve sportloopbaan beëindigen en die voor hun overstap naar een nieuwe maatschappelijke carrière extra ondersteuning nodig hebben.

Verzamelbrief sport (2016)

Verzamelbrief sport (2016)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2016). Verzamelbrief sport. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2016-2017, Kamerstuk 30234 nr. 147.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-147.html

Korte omschrijving/doelstelling

In deze brief worden recente vorderingen op het gebied van sport besproken, zoals:

 • Onderzoek Sekse (on)gelijkheid in de sport
 • Wetsvoorstel Uitvoering Anti Dopingbeleid
 • Gesprek met stichting Special Olympics
 • Schoolzwemmen
 • Onderzoek van de Europese Commissie naar overheidssteun van betaald voetbalorganisaties
 • Studiefaciliteiten topsporters
 • Sportraad
Wijziging Wet uitvoering antidopingbeleid (2016)

Wijziging Wet uitvoering antidopingbeleid (2016)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2016). Wijziging Wet uitvoering antidopingbeleid. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2015-2016. Kamerstuk 34543, nr. 2.

Web-link

Brief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-117.html

Voorstel van wet:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34543-2.html

Korte omschrijving/doelstelling

Met het wetsvoorstel voor de Wet uitvoering anti-doping beleid krijgt de uitvoering van doping controles in Nederland voor het eerst een wettelijke grondslag en wordt de privacy van sporters beter gewaarborgd. De uitvoering van het dopingbeleid in de praktijk blijft een verantwoordelijkheid van de sportbonden zelf.

Voortgangsbrief sport november 2016 (2016)

Voortgangsbrief sport november 2016 (2016)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2016). Voortgangsbrief sport november 2016. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2016-2017, Kamerstuk 30234 nr. 150.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-150.html  

Korte omschrijving/doelstelling

Met deze brief wordt onder andere geïnformeerd over de inzet van extra middelen van de sportbegroting, de voortgang van de programma’s “Sport en Bewegen in de Buurt”, “Grenzeloos Actief” en het actieplan “Naar een Veiliger Sportklimaat”. Samen met onder andere NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en de atletencommissie is gewerkt aan een plan om te investeren in een regeling voor topsporters die hun actieve topsportloopbaan beëindigen en mogelijk extra ondersteuning nodig hebben voor hun overstap naar een nieuwe maatschappelijke carrière. Tevens is geïnventariseerd met welke doelen sport en bewegen door ministeries en gemeenten worden ingezet. Sport en bewegen blijkt op beide niveaus breed te worden ingezet om bij te dragen aan onder andere gezondheid, educatie, burgerschap, sociale leefbaarheid, fysieke leefomgeving, economie en internationale samenwerking.

Agenda Fiets 2017–2020 (2017)

Agenda Fiets 2017–2020 (2017)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Referentie

IenM (2017). Agenda Fiets 2017–2020. Den Haag: ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Vergaderjaar 2016-2017, Kamerstuk 34681 nr. 1.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34681-1.html

Agenda Fiets:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-799772

Korte omschrijving/doelstelling

De Tour de Force is een initiatief van de decentrale overheden en de rijksoverheid, zodat Nederland nummer één op het gebied van fietsen blijft. Vanwege de grote maatschappelijke baten die gediend zijn bij een verdere groei van het fietsgebruik heeft de Tour de Force de Agenda Fiets 2017–2020 opgesteld. In de Fietsagenda zijn acht thema’s benoemd, en voor alle thema’s is een groot aantal speerpunten en acties beschreven. De acht thema’s van de agenda zijn:

1. Nederland toonaangevend Fietsland;

2. Meer ruimte voor de fiets in steden;

3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes;

4. Optimaliseren overstap fiets- OV-fiets en auto-fiets;

5. Gerichte stimulering van fietsen;

6. Minder fietsslachtoffers;

7. Minder gestolen fietsen;

8. Versterken kennisinfrastructuur.

Gemeenten en provincies pakken de uitwerking van de agenda op samen met andere organisaties zoals NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Stichting Natuur en Milieu en VVN. De werkwijze is gericht op het bewerkstelligen van een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende overheden, en in overleg met stakeholders formuleren van concrete oplossingen. Het Rijk zal samen met de partners de regie voeren op, investeren in en ondersteunen van de uitvoering van de agenda.

Regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (2017)

Regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (2017)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Tweede kamer

Referentie

tk (2017). Regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst”. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 34700 nr. 34.

Web-link

Brief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34700-34.html

Regeerakkoord:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-820240.pdf(PDF)

Korte omschrijving/doelstelling

In het regeerakkoord 2017-2021 biedt het kabinet ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. Burgers en lokale verenigingen wordt de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving, zoals het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen.

Op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering wordt er een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht. Ook problematisch alcoholgebruik wordt aangepakt. Er wordt bevorderd dat bewezen effectieve interventies, bijvoorbeeld de inzet van specifieke vaccins en voeding alsook bepaalde leefstijlinterventies, een plek krijgen in medische opleidingen en richtlijnen.

Op het gebied van sport is het doel om samen met de sportsector en gemeenten de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Daarom is het plan om een sportakkoord te sluiten. Belangrijke partners hierbij zijn de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking, en gemeenten. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt verlengd. Ook verdubbelt het kabinet de structurele intensivering voor de topsport om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. Daarnaast komt er meer ruimte voor topsport talenten om onderwijs en topsport combineren en trekt het kabinet extra geld uit ter ondersteuning van de organisatie van sportevenementen in Nederland, waaronder EK’s, WK’s en multisportevenementen. Het kabinet gaat steviger inzetten op de aanpak van dopinggebruik, matchfixing, corruptie en misbruik in de sport.

Kamerbrief Sport en bewegen (2017)

Kamerbrief Sport en bewegen (2017)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2017). Kamerbrief Sport en bewegen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 30234 nr. 168.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-168.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het kabinet heeft bekendgemaakt gemeenten en sportverenigingen vanaf 2019 volledig te compenseren voor de btw. De btw-sportvrijstelling moet door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie worden aangepast.

De uitdaging is om ook in de toekomst voor iedereen een toegankelijke, veilige en voor talenten stimulerende sportomgeving te blijven bieden. In september 2017 is de Sport Toekomst Verkenning gepubliceerd dat inzicht geeft in mogelijke trends en ontwikkelingen. Om antwoord te geven op vragen die daaruit naar voren komen wordt samen met partners die hieraan een bijdrage kunnen leveren een sportakkoord afgesloten. Met de partners in het sportakkoord worden duidelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld, waar we ons gezamenlijk de komende jaren aan committeren.

Kamerbrief Besteding extra middelen topsport (2018)

Kamerbrief Besteding extra middelen topsport (2018)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2018). Kamerbrief Besteding extra middelen topsport. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 30234 nr. 176.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-176.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het kabinet heeft aan NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) gevraagd hoe zij extra geld voor topsport zouden willen inzetten, waarbij deze financiële middelen zoveel mogelijk direct ten goede komen aan topsporters én talenten. Dit geldt zowel voor de Olympische als de Paralympische sporters. De hoofdlijnen van de plannen van NOC*NSF zijn:

1. Voor individuele talenten en topsporters:

 • Betere talentherkenning en -ontwikkeling
 • Meer en betere persoonlijke begeleiding door coaches en experts
 •  extra investering in financiële voorzieningen

2. Voor de collectieve Nederlandse topsport zetten we in op:​​​​​

 • De ontwikkeling van een integraal datamanagement- en dossiervoeringssysteem
 • Een betere en meer toegankelijke opleiding van Nederlandse topcoaches
 • De ontwikkeling van nieuwe kansrijke medaille-onderdelen en sporten
Kamerbrief Voortgang van de totstandkoming van het sportakkoord (2018)

Kamerbrief Voortgang van de totstandkoming van het sportakkoord (2018)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2018). Kamerbrief Voortgang van de totstandkoming van het sportakkoord. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 30234 nr. 179.

Web-link

Brief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-179.html

“Sport verenigt Nederland”:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840040.pdf(PDF)

Korte omschrijving/doelstelling

Tussen januari en april 2018 heeft een brede verkenning plaatsgevonden. De partijen waarmee gesproken is en de opbrengst van deze verkenning zijn terug te vinden in “Sport verenigt Nederland”. Deze verkenningen leverden een lijst op van dertien onderwerpen die vaak terug kwamen in de gesprekken en documenten:

1. De sportvereniging

2. Een leven lang sporten

3. Sportaccommodaties

4. Sporten in de buitenruimte

5. Sport, zorg en welzijn

6. Human Capital in de sport

7. Sportplezier

8. Sport en data

9. Een inclusieve sport

10. Financiering van de sport

11. Vaardig bewegen

12. Sport in de media

13. Sportevenementen.

Uit de verkenningsfase kwam duidelijk naar voren dat er al heel veel gebeurt om de sport in Nederland te versterken maar dat de samenhang tussen activiteiten en samenwerking tussen partijen dient te worden verbeterd. Er is in het veld behoefte aan een integrale visie en een ‘stip op de horizon’ voor de sport in Nederland. Het sportakkoord zou in die behoefte aan visie en richting moeten voorzien, naast concrete afspraken en maatregelen voor de korte termijn.

Er is een gezamenlijke visie geformuleerd die als basis kan dienen voor het sportakkoord. Sport is van grote betekenis: sport verenigt Nederland! De kracht van sport zit hem erin dat heel veel mensen er lol aan beleven. Sport moet dan ook open staan voor elke Nederlander: jong of oud, met of zonder beperkingen en ongeacht sociaaleconomische status of levenswijze. Als dat lukt, is via sport Nederland gelukkiger, gezonder, vitaler en trotser gemaakt. Daarom wordt er werk van gemaakt om de kracht van sport nog beter te benutten voor Nederland.

De werkconferentie “De Voorzet” leverde zes thema’s op die potentie hebben voor het sportakkoord:

1. Inclusieve sport: sport bereikbaar voor iedere Nederlander

2. Ontwikkelen van een duurzame infrastructuur van sportaccommodaties

3. Vitale sportaanbieders gericht op de toekomst

4. Aantrekkelijke sportcultuur

5. Verbeteren van de motorische vaardigheid bij kinderen

6. Vergroten van de inspiratiekracht van topsport en evenementen.

De gezamenlijke visie en de concrete plannen voor de thema’s vormen uiteindelijk de basis van het sportakkoord. Het sportakkoord is een dynamisch groeimodel dat in de loop van de tijd met andere thema’s kan worden uitgebreid. De voortgang en resultaten zullen regelmatig besproken worden zodat plannen kunnen worden bijgesteld of nieuwe ideeën kunnen worden gelanceerd.

Kamerbrief Taakopdracht Sport en bewegen in de buurt - Pilot Lerend evalueren (2018)

Kamerbrief Taakopdracht Sport en bewegen in de buurt - Pilot Lerend evalueren (2018)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2018). Kamerbrief Taakopdracht Sport en bewegen in de buurt - Pilot Lerend evalueren. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 30234 nr. 181.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-181.html

Korte omschrijving/doelstelling

In oktober 2017 is het onderzoek “Evaluatie Buurtsportcoaches” uitgekomen. De evaluatie gaf goede inzichten in de werkingsprincipes van het buurtsportcoachbeleid. Daarnaast werd echter wel duidelijk dat het meten van de effecten van buurtsportcoaches lastig blijkt te zijn, zowel landelijk als lokaal. Dit komt met name door het decentrale karakter van het buurtsportcoachbeleid. Dit decentrale karakter bepaalt echter wel het succes van de buurtsportcoaches doordat gemeenten de impuls op basis van lokale behoefte kunnen invullen. De komende periode is het voorstel om meer kort cyclisch te evalueren, zodat lerend beleid (zowel op nationaal als op lokaal niveau) ontstaat.

Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (2018)

Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018 (2018)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2018). Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 30234 nr. 184.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-184.html

Korte omschrijving/doelstelling

De afgelopen maanden is hard gewerkt om het sportakkoord concreet invulling te geven. In relatief beperkte tijd is een akkoord ontwikkeld, samen met partijen, dat richtinggevend is voor velen actief in en rond de sport en door hen breed wordt gedragen. Het is de bedoeling om het nationale sportakkoord op 29 juni te ondertekenen. De ondertekening van dit sportakkoord wordt beschouwd als het startpunt om, de komende jaren, met veel partijen de kracht en betekenis van sport voor Nederland naar een hoger niveau te tillen. De komende maanden worden de afspraken geconcretiseerd en zullen nieuwe partijen aansluiten.

Nationaal Sportakkoord - Sport verenigt Nederland (2018)

Nationaal Sportakkoord - Sport verenigt Nederland (2018)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2018). Nationaal Sportakkoord - Sport verenigt Nederland. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 30234 nr. 185.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-185.html

Nationaal Sportakkoord:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847186

Voortgangsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-203.html

Brief implementatie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-211.html

Voortgang:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-215.html

Deelakkoord 6:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-235.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-902481

Voortgang:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-240.html

Korte omschrijving/doelstelling

Het sportakkoord heeft een open en dynamisch karakter, zowel ten aanzien van de beschreven maatregelen in de deelakkoorden, alsmede met betrekking tot de partners binnen dit akkoord. De afspraken in het akkoord, die op 29 juni 2018 met handtekeningen worden bekrachtigd, zijn derhalve niet limitatief. Nieuwe maatregelen en nieuwe partners kunnen worden toegevoegd indien deze passen binnen de geformuleerde visie en bijdragen aan het realiseren van minimaal één van de ambities die vervat zijn in de deelakkoorden.

Op basis van de brede verkenning zijn zes ambities geformuleerd die centraal staan in het akkoord. Rondom die ambities zijn partijen met een grote betrokkenheid bij het betreffende onderwerp benaderd met de vraag om samen met de strategische partners mee te denken over de doelstellingen en benodigde maatregelen behorend bij die ambitie.

1. Inclusief sporten en bewegen;

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie nemen we weg.

2. Duurzame sportinfrastructuur;

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

3. Vitale sport- en beweegaanbieders;

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken. Daarvoor wordt de financiële en organisatorische basis op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen.

4. Positieve sportcultuur;

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht voor een ieder en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

De ambitie is om meer kinderen aan de beweegnorm te laten voldoen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen de komende jaren naar boven toe om te buigen.

6. Topsport die inspireert

De ambitie heeft als strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met onze topsporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.

Kamerbrief reactie op advies beweegrichtlijnen (2018)

Kamerbrief reactie op advies beweegrichtlijnen (2018)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2018). Kamerbrief reactie op advies beweegrichtlijnen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 30234 nr. 202.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-202.html  

Korte omschrijving/doelstelling

De Gezondheidsraad is gevraagd om de meest actuele wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen bewegen en gezondheid te verwerken in een nieuwe beweegrichtlijn voor volwassenen, ouderen en kinderen. Voorheen werden drie normen gehanteerd: de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, Combinorm en Fitnorm. De kern van het advies is: Bewegen is goed, meer bewegen is beter. De nieuwe beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt: Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. En voorkom veel zitten. De richtlijn voor kinderen (4 tot 18 jarigen) luidt: Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. En voorkom veel zitten. Belangrijk verschil ten opzichte van de oude bewegingsnormen is dat de nieuwe richtlijnen volwassenen en ouderen aanbevelen om ook aan spier- en botversterkende oefeningen te doen. Bovendien geldt voor iedereen: te lang stilzitten moet worden voorkomen. Verder benadrukt de commissie dat de beweegrichtlijn een minimumrichtlijn is om mensen die weinig actief zijn bij matige intensiteit te motiveren om meer in beweging te komen. Mensen die al aan de richtlijn voldoen kunnen door meer te bewegen verdere gezondheidswinst behalen.

Nationaal Preventieakkoord “Naar een gezonder Nederland” (2018)

Nationaal Preventieakkoord “Naar een gezonder Nederland” (2018)

Uitgevende instelling(en) (Ministerie(s))

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport))

Referentie

VWS (2018). Nationaal Preventieakkoord “Naar een gezonder Nederland”. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2018-2019, Kamerstuk 32793 nr. 339.

Web-link

Aanbiedingsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-339.html

Preventieakkoord:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-863921

Voortgangsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-391.html

Voortgangsbrief:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-462.html

Korte omschrijving/doelstelling

Op weg naar een gezonder Nederland in 2040. Dat is wat het Nationaal Preventieakkoord beoogt. Het akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Op deze thema’s zijn de ambities, doelen en maatregelen vastgelegd in het akkoord. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van maatregelen die als effectief worden beoordeeld.

De ambitie  voor overgewicht is om een daling te bewerkstelligen die uitkomt op het niveau van 22 jaar geleden. Er zijn al een aantal goede programma’s waar extra op wordt ingezet met als doel dat in 2020 in 75 gemeenten sprake is van een stijging van gezond gewicht bij kinderen, dat er 50% gezonde schoolkantines zijn en 25% gezonde scholen. Op het gebied van bewegen worden kinderen ondersteund bij de motorische ontwikkeling. Net als binnen de doelstellingen van het sportakkoord is het zaak om meer kinderen te laten voldoen aan de beweegrichtlijn en de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheid van kinderen positief om te buigen.

Niet alleen preventie van overgewicht, maar ook goede zorg en ondersteuning voor mensen met overgewicht of obesitas is belangrijk. Samenwerking tussen professionals in de zorg en het sociaal domein is essentieel. In 2020 zijn in ieder geval 35 gemeenten gestart met een sluitende ketenaanpak voor kinderen met obesitas. Met de gecombineerde leefstijlinterventie die per 1 januari 2019 wordt vergoed, kunnen volwassen in groepsverband aan de slag met de eigen leefstijl.

Herziend beleidskader sportevenementen 2019–2020 (2019)

Herziend beleidskader sportevenementen 2019–2020 (2019)

Referentie

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2019). Herziend beleidskader sportevenementen 2019–2020. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Staatscourant 2018, 67961.

Web-link

Aanbiedingsbrief concept besluit:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-198.html

Besluit:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-67961.html

Korte omschrijving/doelstelling

De werkingsduur van het beleidskader wordt verlengd voor 2019–2020 en tevens zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Naast tekstuele aanpassingen kent het beleidskader sportevenementen 2019–2020 een tweetal fundamentele inhoudelijke beleidswijzigingen ten opzichte van het vorige beleidskader:

Om de transparantie en onafhankelijkheid bij de toekenning van subsidies voor sportevenementen te verbeteren, wordt de Nederlandse Sportraad gevraagd een advies te geven over aanvragen in de categorieën “Aansprekende internationale sportevenementen buitencategorie” en “Aansprekende internationale sportevenementen”.

Voor internationaal aansprekende sportevenementen met een dusdanige omvang waarvoor de maximale overheidsbijdrage van 2,5 miljoen euro niet voldoende is, wordt een uitzondering opgenomen. Voorwaarde voor toepassing van de uitzondering is dat in het advies van de Nederlandse Sportraad helder wordt onderbouwd dat voor dit specifieke evenement een hoger subsidiebedrag noodzakelijk is. De regel dat maximaal 25% van de organisatie kosten dan wel 50% van de kosten van de side events wordt gesubsidieerd, blijft gehandhaafd.

Invoering Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (2019)

Invoering Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) (2019)

Referentie

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2019). Invoering Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vergaderjaar 2017-2018, Kamerstuk 32793 nr. 300.

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-300.html

Korte omschrijving/doelstelling

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt geschaard onder geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden. Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft een verzekerde recht op prestaties, deze betreffen zorg die functiegericht is omschreven. Dat wil zeggen dat de levering van zorg niet gebonden is aan een bepaalde beroepscategorie of zorgaanbieder. Eenieder die daartoe bekwaam en bevoegd is, mag de zorg leveren ten laste van de zorgverzekering.

Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen (2019)

Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen (2019)

Referentie

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2019). Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html

Korte omschrijving/doelstelling

Onder voorwaarden kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen tot 2019 de btw die aan hen in rekening wordt gebracht bij investeringen in sportaccommodaties en sportmaterialen in aftrek brengen. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU Europese unie (Europese unie) is de btw-vrijstelling voor sport verbreed en moet bovenstaande mogelijkheid tot aftrek worden aangepast. Daardoor vervalt in de meeste gevallen ook de mogelijkheid om btw te verrekenen. Onderhavige regeling beoogt de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de huidige btw-regeling. Ten eerste richt deze regeling zich slechts op de amateursport voor de lokale gebruiker, niet op professionele sport. Ten tweede komen niet alle kosten die voorheen in aanmerking kwamen voor aftrek van btw ook in aanmerking voor subsidie. Daarbij gaat het met name om de kosten voor gas, water en licht. Tot slot zijn er extra subsidiemogelijkheden voor het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking.  

Specifieke Uitkering Stimulering Sport (2019)

Specifieke Uitkering Stimulering Sport (2019)

Referentie

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (2019). Specifieke Uitkering Stimulering Sport. Den Haag: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Web-link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-56014.html

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/24/kamerbrief-over-analyse-aanvragen-specifieke-uitkering-stimulering-sport

Analyse aanvragen:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30234-233.html

Verlenging Specifieke Uitkering Stimulering Sport 2024-2025:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-11820.html

Korte omschrijving/doelstelling

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. De wijzigingen zijn ingegeven door de constatering dat de Regeling op een aantal aspecten verduidelijking behoeft. Ook is geconstateerd dat de administratieve lasten verminderd kunnen worden.